ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود میرزایی فر، فرهاد سراجی، فاطمه شمس، (1398). بررسی جایگاه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش از دیدگاه دانش آموزان پایه نهم استان همدان در سال 1397، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 14(54)، 153-184. magiran.com/p2074489
davod mirzai, farhd seraji, fateme shams, (2019). The study status of Technical and Vocational and work-based major From the perspective the Ninth grade ‌students of Hamedan province in 139, Journal of Curriculum Studies , 14(54), 153-184. magiran.com/p2074489
داود میرزایی فر، فرهاد سراجی، فاطمه شمس، بررسی جایگاه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش از دیدگاه دانش آموزان پایه نهم استان همدان در سال 1397. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 1398؛ 14(54): 153-184. magiran.com/p2074489
davod mirzai, farhd seraji, fateme shams, The study status of Technical and Vocational and work-based major From the perspective the Ninth grade ‌students of Hamedan province in 139, Journal of Curriculum Studies , 2019; 14(54): 153-184. magiran.com/p2074489
داود میرزایی فر، فرهاد سراجی، فاطمه شمس، "بررسی جایگاه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش از دیدگاه دانش آموزان پایه نهم استان همدان در سال 1397"، فصلنامه مطالعات برنامه درسی 14، شماره 54 (1398): 153-184. magiran.com/p2074489
davod mirzai, farhd seraji, fateme shams, "The study status of Technical and Vocational and work-based major From the perspective the Ninth grade ‌students of Hamedan province in 139", Journal of Curriculum Studies 14, no.54 (2019): 153-184. magiran.com/p2074489
داود میرزایی فر، فرهاد سراجی، فاطمه شمس، (1398). 'بررسی جایگاه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش از دیدگاه دانش آموزان پایه نهم استان همدان در سال 1397'، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 14(54)، صص.153-184. magiran.com/p2074489
davod mirzai, farhd seraji, fateme shams, (2019). 'The study status of Technical and Vocational and work-based major From the perspective the Ninth grade ‌students of Hamedan province in 139', Journal of Curriculum Studies , 14(54), pp.153-184. magiran.com/p2074489
داود میرزایی فر؛ فرهاد سراجی؛ فاطمه شمس. "بررسی جایگاه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش از دیدگاه دانش آموزان پایه نهم استان همدان در سال 1397". فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 14 ،54 ، 1398، 153-184. magiran.com/p2074489
davod mirzai; farhd seraji; fateme shams. "The study status of Technical and Vocational and work-based major From the perspective the Ninth grade ‌students of Hamedan province in 139", Journal of Curriculum Studies , 14, 54, 2019, 153-184. magiran.com/p2074489
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال