ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبری دوستی فر، مریم پارسانهاد، خدیجه بهارزاده، فاطمه خادم، کامبیز احمدی انگالی، مرضیه عربان، (1398). بررسی عوامل خطر دیابت بارداری در زنان باردار: یک مطالعه مورد شاهدی، مجله پایش، 18(6)، 559-567. magiran.com/p2074667
Kobra Doostifar, Maryam Parsanahad, Khadijeh Baharzadeh, Fatemeh Khadem, Kambiz Ahmadiangali, Marzieh Araban, (2019). Risk Factors for Gestational Diabetes in Pregnant Women: A case-control study, Payesh, 18(6), 559-567. magiran.com/p2074667
کبری دوستی فر، مریم پارسانهاد، خدیجه بهارزاده، فاطمه خادم، کامبیز احمدی انگالی، مرضیه عربان، بررسی عوامل خطر دیابت بارداری در زنان باردار: یک مطالعه مورد شاهدی. مجله پایش، 1398؛ 18(6): 559-567. magiran.com/p2074667
Kobra Doostifar, Maryam Parsanahad, Khadijeh Baharzadeh, Fatemeh Khadem, Kambiz Ahmadiangali, Marzieh Araban, Risk Factors for Gestational Diabetes in Pregnant Women: A case-control study, Payesh, 2019; 18(6): 559-567. magiran.com/p2074667
کبری دوستی فر، مریم پارسانهاد، خدیجه بهارزاده، فاطمه خادم، کامبیز احمدی انگالی، مرضیه عربان، "بررسی عوامل خطر دیابت بارداری در زنان باردار: یک مطالعه مورد شاهدی"، مجله پایش 18، شماره 6 (1398): 559-567. magiran.com/p2074667
Kobra Doostifar, Maryam Parsanahad, Khadijeh Baharzadeh, Fatemeh Khadem, Kambiz Ahmadiangali, Marzieh Araban, "Risk Factors for Gestational Diabetes in Pregnant Women: A case-control study", Payesh 18, no.6 (2019): 559-567. magiran.com/p2074667
کبری دوستی فر، مریم پارسانهاد، خدیجه بهارزاده، فاطمه خادم، کامبیز احمدی انگالی، مرضیه عربان، (1398). 'بررسی عوامل خطر دیابت بارداری در زنان باردار: یک مطالعه مورد شاهدی'، مجله پایش، 18(6)، صص.559-567. magiran.com/p2074667
Kobra Doostifar, Maryam Parsanahad, Khadijeh Baharzadeh, Fatemeh Khadem, Kambiz Ahmadiangali, Marzieh Araban, (2019). 'Risk Factors for Gestational Diabetes in Pregnant Women: A case-control study', Payesh, 18(6), pp.559-567. magiran.com/p2074667
کبری دوستی فر؛ مریم پارسانهاد؛ خدیجه بهارزاده؛ فاطمه خادم؛ کامبیز احمدی انگالی؛ مرضیه عربان. "بررسی عوامل خطر دیابت بارداری در زنان باردار: یک مطالعه مورد شاهدی". مجله پایش، 18 ،6 ، 1398، 559-567. magiran.com/p2074667
Kobra Doostifar; Maryam Parsanahad; Khadijeh Baharzadeh; Fatemeh Khadem; Kambiz Ahmadiangali; Marzieh Araban. "Risk Factors for Gestational Diabetes in Pregnant Women: A case-control study", Payesh, 18, 6, 2019, 559-567. magiran.com/p2074667
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال