ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز شایان، وحید زارع، ایرج میرزایی، (1398). تحلیل اگزرژی اقتصادی سیستم ترکیبی گازسازی زیست توده با عامل بخار و پیل سوختی اکسید جامد برای تولید توام توان و آب شیرین، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20(15)، 553-564. magiran.com/p2074683
E. Shayan, V. Zare, I. Mirzaee, (2020). Exergoeconomic Analysis of an Integrated Steam Biomass Gasification System with a Solid Oxide Fuel Cell for Power and Freshwater Generations, Modares Mechanical Engineering, 20(15), 553-564. magiran.com/p2074683
الناز شایان، وحید زارع، ایرج میرزایی، تحلیل اگزرژی اقتصادی سیستم ترکیبی گازسازی زیست توده با عامل بخار و پیل سوختی اکسید جامد برای تولید توام توان و آب شیرین. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1398؛ 20(15): 553-564. magiran.com/p2074683
E. Shayan, V. Zare, I. Mirzaee, Exergoeconomic Analysis of an Integrated Steam Biomass Gasification System with a Solid Oxide Fuel Cell for Power and Freshwater Generations, Modares Mechanical Engineering, 2020; 20(15): 553-564. magiran.com/p2074683
الناز شایان، وحید زارع، ایرج میرزایی، "تحلیل اگزرژی اقتصادی سیستم ترکیبی گازسازی زیست توده با عامل بخار و پیل سوختی اکسید جامد برای تولید توام توان و آب شیرین"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 20، شماره 15 (1398): 553-564. magiran.com/p2074683
E. Shayan, V. Zare, I. Mirzaee, "Exergoeconomic Analysis of an Integrated Steam Biomass Gasification System with a Solid Oxide Fuel Cell for Power and Freshwater Generations", Modares Mechanical Engineering 20, no.15 (2020): 553-564. magiran.com/p2074683
الناز شایان، وحید زارع، ایرج میرزایی، (1398). 'تحلیل اگزرژی اقتصادی سیستم ترکیبی گازسازی زیست توده با عامل بخار و پیل سوختی اکسید جامد برای تولید توام توان و آب شیرین'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20(15)، صص.553-564. magiran.com/p2074683
E. Shayan, V. Zare, I. Mirzaee, (2020). 'Exergoeconomic Analysis of an Integrated Steam Biomass Gasification System with a Solid Oxide Fuel Cell for Power and Freshwater Generations', Modares Mechanical Engineering, 20(15), pp.553-564. magiran.com/p2074683
الناز شایان؛ وحید زارع؛ ایرج میرزایی. "تحلیل اگزرژی اقتصادی سیستم ترکیبی گازسازی زیست توده با عامل بخار و پیل سوختی اکسید جامد برای تولید توام توان و آب شیرین". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20 ،15 ، 1398، 553-564. magiran.com/p2074683
E. Shayan; V. Zare; I. Mirzaee. "Exergoeconomic Analysis of an Integrated Steam Biomass Gasification System with a Solid Oxide Fuel Cell for Power and Freshwater Generations", Modares Mechanical Engineering, 20, 15, 2020, 553-564. magiran.com/p2074683
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال