ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی عظیمی، وحید مومنی، محمدحسین علایی، امین میرزایی، مهران رضوانی نسب، مجید رمضانی نژاد، امیرحسین محمدیان، (1398). تاثیر نانوذرات خاک رس بر افزایش طول عمر کامپوزیت شیشه- اپوکسی در شرایط محیطی دمایی و رطوبتی (هیدروترمال)، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20(15)، 701-708. magiran.com/p2074696
S.A. Azimi, V. Momeni, M.H. Alaei, A. Mirzaei, M. Rezvani Nasab, M. Ramezani Nezhad, A.H. Mohamadian, (2020). Effect of Clay Nanoparticles on Increasing the Lifetime of Glass/Epoxy Composites under Thermal and Humidity Conditions (Hydrothermal), Modares Mechanical Engineering, 20(15), 701-708. magiran.com/p2074696
سیدعلی عظیمی، وحید مومنی، محمدحسین علایی، امین میرزایی، مهران رضوانی نسب، مجید رمضانی نژاد، امیرحسین محمدیان، تاثیر نانوذرات خاک رس بر افزایش طول عمر کامپوزیت شیشه- اپوکسی در شرایط محیطی دمایی و رطوبتی (هیدروترمال). ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1398؛ 20(15): 701-708. magiran.com/p2074696
S.A. Azimi, V. Momeni, M.H. Alaei, A. Mirzaei, M. Rezvani Nasab, M. Ramezani Nezhad, A.H. Mohamadian, Effect of Clay Nanoparticles on Increasing the Lifetime of Glass/Epoxy Composites under Thermal and Humidity Conditions (Hydrothermal), Modares Mechanical Engineering, 2020; 20(15): 701-708. magiran.com/p2074696
سیدعلی عظیمی، وحید مومنی، محمدحسین علایی، امین میرزایی، مهران رضوانی نسب، مجید رمضانی نژاد، امیرحسین محمدیان، "تاثیر نانوذرات خاک رس بر افزایش طول عمر کامپوزیت شیشه- اپوکسی در شرایط محیطی دمایی و رطوبتی (هیدروترمال)"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 20، شماره 15 (1398): 701-708. magiran.com/p2074696
S.A. Azimi, V. Momeni, M.H. Alaei, A. Mirzaei, M. Rezvani Nasab, M. Ramezani Nezhad, A.H. Mohamadian, "Effect of Clay Nanoparticles on Increasing the Lifetime of Glass/Epoxy Composites under Thermal and Humidity Conditions (Hydrothermal)", Modares Mechanical Engineering 20, no.15 (2020): 701-708. magiran.com/p2074696
سیدعلی عظیمی، وحید مومنی، محمدحسین علایی، امین میرزایی، مهران رضوانی نسب، مجید رمضانی نژاد، امیرحسین محمدیان، (1398). 'تاثیر نانوذرات خاک رس بر افزایش طول عمر کامپوزیت شیشه- اپوکسی در شرایط محیطی دمایی و رطوبتی (هیدروترمال)'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20(15)، صص.701-708. magiran.com/p2074696
S.A. Azimi, V. Momeni, M.H. Alaei, A. Mirzaei, M. Rezvani Nasab, M. Ramezani Nezhad, A.H. Mohamadian, (2020). 'Effect of Clay Nanoparticles on Increasing the Lifetime of Glass/Epoxy Composites under Thermal and Humidity Conditions (Hydrothermal)', Modares Mechanical Engineering, 20(15), pp.701-708. magiran.com/p2074696
سیدعلی عظیمی؛ وحید مومنی؛ محمدحسین علایی؛ امین میرزایی؛ مهران رضوانی نسب؛ مجید رمضانی نژاد؛ امیرحسین محمدیان. "تاثیر نانوذرات خاک رس بر افزایش طول عمر کامپوزیت شیشه- اپوکسی در شرایط محیطی دمایی و رطوبتی (هیدروترمال)". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20 ،15 ، 1398، 701-708. magiran.com/p2074696
S.A. Azimi; V. Momeni; M.H. Alaei; A. Mirzaei; M. Rezvani Nasab; M. Ramezani Nezhad; A.H. Mohamadian. "Effect of Clay Nanoparticles on Increasing the Lifetime of Glass/Epoxy Composites under Thermal and Humidity Conditions (Hydrothermal)", Modares Mechanical Engineering, 20, 15, 2020, 701-708. magiran.com/p2074696
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال