ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده حاجی زاهدی، بهنام معتکف ایمانی، (1398). ارتقای روش خطی سازی مستقیم در تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با استفاده از منحنی نربز، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20(15)، 751-759. magiran.com/p2074701
S. Haji Zahedi, B. Moetakef Imani, (2020). Development of Direct Linearization Method in Tolerance Analysis of Mechanical Assemblies by Using NURBS Curves, Modares Mechanical Engineering, 20(15), 751-759. magiran.com/p2074701
سعیده حاجی زاهدی، بهنام معتکف ایمانی، ارتقای روش خطی سازی مستقیم در تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با استفاده از منحنی نربز. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1398؛ 20(15): 751-759. magiran.com/p2074701
S. Haji Zahedi, B. Moetakef Imani, Development of Direct Linearization Method in Tolerance Analysis of Mechanical Assemblies by Using NURBS Curves, Modares Mechanical Engineering, 2020; 20(15): 751-759. magiran.com/p2074701
سعیده حاجی زاهدی، بهنام معتکف ایمانی، "ارتقای روش خطی سازی مستقیم در تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با استفاده از منحنی نربز"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 20، شماره 15 (1398): 751-759. magiran.com/p2074701
S. Haji Zahedi, B. Moetakef Imani, "Development of Direct Linearization Method in Tolerance Analysis of Mechanical Assemblies by Using NURBS Curves", Modares Mechanical Engineering 20, no.15 (2020): 751-759. magiran.com/p2074701
سعیده حاجی زاهدی، بهنام معتکف ایمانی، (1398). 'ارتقای روش خطی سازی مستقیم در تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با استفاده از منحنی نربز'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20(15)، صص.751-759. magiran.com/p2074701
S. Haji Zahedi, B. Moetakef Imani, (2020). 'Development of Direct Linearization Method in Tolerance Analysis of Mechanical Assemblies by Using NURBS Curves', Modares Mechanical Engineering, 20(15), pp.751-759. magiran.com/p2074701
سعیده حاجی زاهدی؛ بهنام معتکف ایمانی. "ارتقای روش خطی سازی مستقیم در تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با استفاده از منحنی نربز". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20 ،15 ، 1398، 751-759. magiran.com/p2074701
S. Haji Zahedi; B. Moetakef Imani. "Development of Direct Linearization Method in Tolerance Analysis of Mechanical Assemblies by Using NURBS Curves", Modares Mechanical Engineering, 20, 15, 2020, 751-759. magiran.com/p2074701
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال