ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تارا دانیاری، مینا رمضانی، بهاره پاکپور، (1398). اثر ضد دردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی گیاه کوله خاس (Ruscus aculeatus L) در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(4)، 47-52. magiran.com/p2074712
Tara Daniari, Mina Ramezani, Bahareh Pakpour, (2020). Anti-nociceptive and anti-inflammatory effect of Ruscus aculeatus L hydroalcoholic extract in male NMRI mice, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(4), 47-52. magiran.com/p2074712
تارا دانیاری، مینا رمضانی، بهاره پاکپور، اثر ضد دردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی گیاه کوله خاس (Ruscus aculeatus L) در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1398؛ 21(4): 47-52. magiran.com/p2074712
Tara Daniari, Mina Ramezani, Bahareh Pakpour, Anti-nociceptive and anti-inflammatory effect of Ruscus aculeatus L hydroalcoholic extract in male NMRI mice, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2020; 21(4): 47-52. magiran.com/p2074712
تارا دانیاری، مینا رمضانی، بهاره پاکپور، "اثر ضد دردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی گیاه کوله خاس (Ruscus aculeatus L) در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 4 (1398): 47-52. magiran.com/p2074712
Tara Daniari, Mina Ramezani, Bahareh Pakpour, "Anti-nociceptive and anti-inflammatory effect of Ruscus aculeatus L hydroalcoholic extract in male NMRI mice", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.4 (2020): 47-52. magiran.com/p2074712
تارا دانیاری، مینا رمضانی، بهاره پاکپور، (1398). 'اثر ضد دردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی گیاه کوله خاس (Ruscus aculeatus L) در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(4)، صص.47-52. magiran.com/p2074712
Tara Daniari, Mina Ramezani, Bahareh Pakpour, (2020). 'Anti-nociceptive and anti-inflammatory effect of Ruscus aculeatus L hydroalcoholic extract in male NMRI mice', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(4), pp.47-52. magiran.com/p2074712
تارا دانیاری؛ مینا رمضانی؛ بهاره پاکپور. "اثر ضد دردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی گیاه کوله خاس (Ruscus aculeatus L) در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،4 ، 1398، 47-52. magiran.com/p2074712
Tara Daniari; Mina Ramezani; Bahareh Pakpour. "Anti-nociceptive and anti-inflammatory effect of Ruscus aculeatus L hydroalcoholic extract in male NMRI mice", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 4, 2020, 47-52. magiran.com/p2074712
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال