ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آمنه مسعودی، لیلا جویباری، غلامرضا روشندل، ناصر بهنام پور، رضا خاندوزی، عبدالرحیم حزینی، اکرم ثناگو، (1398). نیازهای مراقبتی حمایتی سالمندان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر گرگان در سال 1397، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(4)، 93-99. magiran.com/p2074719
Ameneh Masoudi, Leila Jouybari, Gholeamreza Roshandel, Nasser Behnampour, Reza Khandoozi, Abdolrahim Hazini, Akram Sanagoo, (2020). The supportive care needs of elderly patients with cancer in northern Iran (2018), Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(4), 93-99. magiran.com/p2074719
آمنه مسعودی، لیلا جویباری، غلامرضا روشندل، ناصر بهنام پور، رضا خاندوزی، عبدالرحیم حزینی، اکرم ثناگو، نیازهای مراقبتی حمایتی سالمندان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر گرگان در سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1398؛ 21(4): 93-99. magiran.com/p2074719
Ameneh Masoudi, Leila Jouybari, Gholeamreza Roshandel, Nasser Behnampour, Reza Khandoozi, Abdolrahim Hazini, Akram Sanagoo, The supportive care needs of elderly patients with cancer in northern Iran (2018), Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2020; 21(4): 93-99. magiran.com/p2074719
آمنه مسعودی، لیلا جویباری، غلامرضا روشندل، ناصر بهنام پور، رضا خاندوزی، عبدالرحیم حزینی، اکرم ثناگو، "نیازهای مراقبتی حمایتی سالمندان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر گرگان در سال 1397"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 4 (1398): 93-99. magiran.com/p2074719
Ameneh Masoudi, Leila Jouybari, Gholeamreza Roshandel, Nasser Behnampour, Reza Khandoozi, Abdolrahim Hazini, Akram Sanagoo, "The supportive care needs of elderly patients with cancer in northern Iran (2018)", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.4 (2020): 93-99. magiran.com/p2074719
آمنه مسعودی، لیلا جویباری، غلامرضا روشندل، ناصر بهنام پور، رضا خاندوزی، عبدالرحیم حزینی، اکرم ثناگو، (1398). 'نیازهای مراقبتی حمایتی سالمندان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر گرگان در سال 1397'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(4)، صص.93-99. magiran.com/p2074719
Ameneh Masoudi, Leila Jouybari, Gholeamreza Roshandel, Nasser Behnampour, Reza Khandoozi, Abdolrahim Hazini, Akram Sanagoo, (2020). 'The supportive care needs of elderly patients with cancer in northern Iran (2018)', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(4), pp.93-99. magiran.com/p2074719
آمنه مسعودی؛ لیلا جویباری؛ غلامرضا روشندل؛ ناصر بهنام پور؛ رضا خاندوزی؛ عبدالرحیم حزینی؛ اکرم ثناگو. "نیازهای مراقبتی حمایتی سالمندان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر گرگان در سال 1397". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،4 ، 1398، 93-99. magiran.com/p2074719
Ameneh Masoudi; Leila Jouybari; Gholeamreza Roshandel; Nasser Behnampour; Reza Khandoozi; Abdolrahim Hazini; Akram Sanagoo. "The supportive care needs of elderly patients with cancer in northern Iran (2018)", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 4, 2020, 93-99. magiran.com/p2074719
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال