ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن شفیعی، افسانه میری، (1398). نقش تعدیل کنندگی عزت نفس در رابطه بین ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی، نشریه رویش روان شناسی، 8(10)، 151-160. magiran.com/p2074754
Hassan Shafiee, Afasneh Miri, (2020). The moderating role of self-esteem in the relationship between Mindfulness and psychological well-being, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(10), 151-160. magiran.com/p2074754
حسن شفیعی، افسانه میری، نقش تعدیل کنندگی عزت نفس در رابطه بین ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی. نشریه رویش روان شناسی، 1398؛ 8(10): 151-160. magiran.com/p2074754
Hassan Shafiee, Afasneh Miri, The moderating role of self-esteem in the relationship between Mindfulness and psychological well-being, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 2020; 8(10): 151-160. magiran.com/p2074754
حسن شفیعی، افسانه میری، "نقش تعدیل کنندگی عزت نفس در رابطه بین ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی"، نشریه رویش روان شناسی 8، شماره 10 (1398): 151-160. magiran.com/p2074754
Hassan Shafiee, Afasneh Miri, "The moderating role of self-esteem in the relationship between Mindfulness and psychological well-being", Rooyesh-e-Ravanshenasi 8, no.10 (2020): 151-160. magiran.com/p2074754
حسن شفیعی، افسانه میری، (1398). 'نقش تعدیل کنندگی عزت نفس در رابطه بین ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی'، نشریه رویش روان شناسی، 8(10)، صص.151-160. magiran.com/p2074754
Hassan Shafiee, Afasneh Miri, (2020). 'The moderating role of self-esteem in the relationship between Mindfulness and psychological well-being', Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(10), pp.151-160. magiran.com/p2074754
حسن شفیعی؛ افسانه میری. "نقش تعدیل کنندگی عزت نفس در رابطه بین ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی". نشریه رویش روان شناسی، 8 ،10 ، 1398، 151-160. magiran.com/p2074754
Hassan Shafiee; Afasneh Miri. "The moderating role of self-esteem in the relationship between Mindfulness and psychological well-being", Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8, 10, 2020, 151-160. magiran.com/p2074754
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال