ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن اکبرپور، حسین قبادی پور، (1398). تاثیر مصرف مکمل سیر لیمو و تمرین هوازی بر سطح سرمی CRP و فیبرینوژن در مردان دارای اضافه وزن، نشریه ارمغان دانش، 24(5)، 795-806. magiran.com/p2074808
M Akbarpour, H Ghobadipour, (2019). The Effects of Lemon-Garlic Supplement and Aerobic Exercise on Serum Levels of CRP and Fibrinogen Levels in Overweight Men, Armaghane-danesh, 24(5), 795-806. magiran.com/p2074808
محسن اکبرپور، حسین قبادی پور، تاثیر مصرف مکمل سیر لیمو و تمرین هوازی بر سطح سرمی CRP و فیبرینوژن در مردان دارای اضافه وزن. نشریه ارمغان دانش، 1398؛ 24(5): 795-806. magiran.com/p2074808
M Akbarpour, H Ghobadipour, The Effects of Lemon-Garlic Supplement and Aerobic Exercise on Serum Levels of CRP and Fibrinogen Levels in Overweight Men, Armaghane-danesh, 2019; 24(5): 795-806. magiran.com/p2074808
محسن اکبرپور، حسین قبادی پور، "تاثیر مصرف مکمل سیر لیمو و تمرین هوازی بر سطح سرمی CRP و فیبرینوژن در مردان دارای اضافه وزن"، نشریه ارمغان دانش 24، شماره 5 (1398): 795-806. magiran.com/p2074808
M Akbarpour, H Ghobadipour, "The Effects of Lemon-Garlic Supplement and Aerobic Exercise on Serum Levels of CRP and Fibrinogen Levels in Overweight Men", Armaghane-danesh 24, no.5 (2019): 795-806. magiran.com/p2074808
محسن اکبرپور، حسین قبادی پور، (1398). 'تاثیر مصرف مکمل سیر لیمو و تمرین هوازی بر سطح سرمی CRP و فیبرینوژن در مردان دارای اضافه وزن'، نشریه ارمغان دانش، 24(5)، صص.795-806. magiran.com/p2074808
M Akbarpour, H Ghobadipour, (2019). 'The Effects of Lemon-Garlic Supplement and Aerobic Exercise on Serum Levels of CRP and Fibrinogen Levels in Overweight Men', Armaghane-danesh, 24(5), pp.795-806. magiran.com/p2074808
محسن اکبرپور؛ حسین قبادی پور. "تاثیر مصرف مکمل سیر لیمو و تمرین هوازی بر سطح سرمی CRP و فیبرینوژن در مردان دارای اضافه وزن". نشریه ارمغان دانش، 24 ،5 ، 1398، 795-806. magiran.com/p2074808
M Akbarpour; H Ghobadipour. "The Effects of Lemon-Garlic Supplement and Aerobic Exercise on Serum Levels of CRP and Fibrinogen Levels in Overweight Men", Armaghane-danesh, 24, 5, 2019, 795-806. magiran.com/p2074808
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال