ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا پیشگاهی فرد، محمود واثق، مسلم شریفی، مهران پوزش، (1398). تبیین ابعاد و پیامدهای جغرافیای سیاسی اجرای طرح تحول سلامت در استان کهگیلویه و بویراحمد، نشریه ارمغان دانش، 24(5)، 865-877. magiran.com/p2074814
Z Pishgahi Fard, M Waseq, M Sharifi, M Poozeh, (2019). Explaining the Dimensions and Consequences of Political Geography Implementation of Health Transformation Plan in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province, Armaghane-danesh, 24(5), 865-877. magiran.com/p2074814
زهرا پیشگاهی فرد، محمود واثق، مسلم شریفی، مهران پوزش، تبیین ابعاد و پیامدهای جغرافیای سیاسی اجرای طرح تحول سلامت در استان کهگیلویه و بویراحمد. نشریه ارمغان دانش، 1398؛ 24(5): 865-877. magiran.com/p2074814
Z Pishgahi Fard, M Waseq, M Sharifi, M Poozeh, Explaining the Dimensions and Consequences of Political Geography Implementation of Health Transformation Plan in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province, Armaghane-danesh, 2019; 24(5): 865-877. magiran.com/p2074814
زهرا پیشگاهی فرد، محمود واثق، مسلم شریفی، مهران پوزش، "تبیین ابعاد و پیامدهای جغرافیای سیاسی اجرای طرح تحول سلامت در استان کهگیلویه و بویراحمد"، نشریه ارمغان دانش 24، شماره 5 (1398): 865-877. magiran.com/p2074814
Z Pishgahi Fard, M Waseq, M Sharifi, M Poozeh, "Explaining the Dimensions and Consequences of Political Geography Implementation of Health Transformation Plan in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province", Armaghane-danesh 24, no.5 (2019): 865-877. magiran.com/p2074814
زهرا پیشگاهی فرد، محمود واثق، مسلم شریفی، مهران پوزش، (1398). 'تبیین ابعاد و پیامدهای جغرافیای سیاسی اجرای طرح تحول سلامت در استان کهگیلویه و بویراحمد'، نشریه ارمغان دانش، 24(5)، صص.865-877. magiran.com/p2074814
Z Pishgahi Fard, M Waseq, M Sharifi, M Poozeh, (2019). 'Explaining the Dimensions and Consequences of Political Geography Implementation of Health Transformation Plan in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province', Armaghane-danesh, 24(5), pp.865-877. magiran.com/p2074814
زهرا پیشگاهی فرد؛ محمود واثق؛ مسلم شریفی؛ مهران پوزش. "تبیین ابعاد و پیامدهای جغرافیای سیاسی اجرای طرح تحول سلامت در استان کهگیلویه و بویراحمد". نشریه ارمغان دانش، 24 ،5 ، 1398، 865-877. magiran.com/p2074814
Z Pishgahi Fard; M Waseq; M Sharifi; M Poozeh. "Explaining the Dimensions and Consequences of Political Geography Implementation of Health Transformation Plan in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province", Armaghane-danesh, 24, 5, 2019, 865-877. magiran.com/p2074814
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال