ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Long Du, Xiao Li, Jianhong Chen, Xiaojing Jiang, Qian Ju, Chunjuan Qu, Mingjing Qu, (2020). Density Effect and Economic Threshold of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.) in Peanut (Arachis hypogaea L.), International Journal of Plant Production, 13(4), 309-316. magiran.com/p2074882
Long Du, Xiao Li, Jianhong Chen, Xiaojing Jiang, Qian Ju, Chunjuan Qu, Mingjing Qu, Density Effect and Economic Threshold of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.) in Peanut (Arachis hypogaea L.), International Journal of Plant Production, 2020; 13(4): 309-316. magiran.com/p2074882
Long Du, Xiao Li, Jianhong Chen, Xiaojing Jiang, Qian Ju, Chunjuan Qu, Mingjing Qu, "Density Effect and Economic Threshold of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.) in Peanut (Arachis hypogaea L.)", International Journal of Plant Production 13, no.4 (2020): 309-316. magiran.com/p2074882
Long Du, Xiao Li, Jianhong Chen, Xiaojing Jiang, Qian Ju, Chunjuan Qu, Mingjing Qu, (2020). 'Density Effect and Economic Threshold of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.) in Peanut (Arachis hypogaea L.)', International Journal of Plant Production, 13(4), pp.309-316. magiran.com/p2074882
Long Du; Xiao Li; Jianhong Chen; Xiaojing Jiang; Qian Ju; Chunjuan Qu; Mingjing Qu. "Density Effect and Economic Threshold of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.) in Peanut (Arachis hypogaea L.)", International Journal of Plant Production, 13, 4, 2020, 309-316. magiran.com/p2074882
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال