ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا جمشیدی، صمد عالی، علیرضا بافنده زنده، (1398). توسعه اشتغال دانش‏بنیان در بخش تعاونی های کشاورزی بر اساس روش داده بنیاد، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8(31)، 27-56. magiran.com/p2074902
Alireza Jamshidi, Samd Aali , Alireza Bafandeh Zendeh, (2019). Study the Development of Knowledge-based Employment in the Agricultural Cooperative with Grounded Theory, Co - Operation and Agriculture, 8(31), 27-56. magiran.com/p2074902
علیرضا جمشیدی، صمد عالی، علیرضا بافنده زنده، توسعه اشتغال دانش‏بنیان در بخش تعاونی های کشاورزی بر اساس روش داده بنیاد. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 1398؛ 8(31): 27-56. magiran.com/p2074902
Alireza Jamshidi, Samd Aali , Alireza Bafandeh Zendeh, Study the Development of Knowledge-based Employment in the Agricultural Cooperative with Grounded Theory, Co - Operation and Agriculture, 2019; 8(31): 27-56. magiran.com/p2074902
علیرضا جمشیدی، صمد عالی، علیرضا بافنده زنده، "توسعه اشتغال دانش‏بنیان در بخش تعاونی های کشاورزی بر اساس روش داده بنیاد"، فصلنامه تعاون و کشاورزی 8، شماره 31 (1398): 27-56. magiran.com/p2074902
Alireza Jamshidi, Samd Aali , Alireza Bafandeh Zendeh, "Study the Development of Knowledge-based Employment in the Agricultural Cooperative with Grounded Theory", Co - Operation and Agriculture 8, no.31 (2019): 27-56. magiran.com/p2074902
علیرضا جمشیدی، صمد عالی، علیرضا بافنده زنده، (1398). 'توسعه اشتغال دانش‏بنیان در بخش تعاونی های کشاورزی بر اساس روش داده بنیاد'، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8(31)، صص.27-56. magiran.com/p2074902
Alireza Jamshidi, Samd Aali , Alireza Bafandeh Zendeh, (2019). 'Study the Development of Knowledge-based Employment in the Agricultural Cooperative with Grounded Theory', Co - Operation and Agriculture, 8(31), pp.27-56. magiran.com/p2074902
علیرضا جمشیدی؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده. "توسعه اشتغال دانش‏بنیان در بخش تعاونی های کشاورزی بر اساس روش داده بنیاد". فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8 ،31 ، 1398، 27-56. magiran.com/p2074902
Alireza Jamshidi; Samd Aali ; Alireza Bafandeh Zendeh. "Study the Development of Knowledge-based Employment in the Agricultural Cooperative with Grounded Theory", Co - Operation and Agriculture, 8, 31, 2019, 27-56. magiran.com/p2074902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال