ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه محمدیان، نسیم حیاتی رودباری، کاظم پریور، (1398). بررسی اثرات زولپیدم بر اووژنز ومیزان FSH,LH موش بالغ نژاد NMRI، مجله سلول و بافت، 10(2)، 72-83. magiran.com/p2075368
S Mohammadiyan, N Hayati Roodbari, K Parivar, (2019). The Effect of Zolpidem Oogenesis and LH,FSH Serum of Adult NMRI Mouse Strain, Journal of Cell &Tissue, 10(2), 72-83. magiran.com/p2075368
سمانه محمدیان، نسیم حیاتی رودباری، کاظم پریور، بررسی اثرات زولپیدم بر اووژنز ومیزان FSH,LH موش بالغ نژاد NMRI. مجله سلول و بافت، 1398؛ 10(2): 72-83. magiran.com/p2075368
S Mohammadiyan, N Hayati Roodbari, K Parivar, The Effect of Zolpidem Oogenesis and LH,FSH Serum of Adult NMRI Mouse Strain, Journal of Cell &Tissue, 2019; 10(2): 72-83. magiran.com/p2075368
سمانه محمدیان، نسیم حیاتی رودباری، کاظم پریور، "بررسی اثرات زولپیدم بر اووژنز ومیزان FSH,LH موش بالغ نژاد NMRI"، مجله سلول و بافت 10، شماره 2 (1398): 72-83. magiran.com/p2075368
S Mohammadiyan, N Hayati Roodbari, K Parivar, "The Effect of Zolpidem Oogenesis and LH,FSH Serum of Adult NMRI Mouse Strain", Journal of Cell &Tissue 10, no.2 (2019): 72-83. magiran.com/p2075368
سمانه محمدیان، نسیم حیاتی رودباری، کاظم پریور، (1398). 'بررسی اثرات زولپیدم بر اووژنز ومیزان FSH,LH موش بالغ نژاد NMRI'، مجله سلول و بافت، 10(2)، صص.72-83. magiran.com/p2075368
S Mohammadiyan, N Hayati Roodbari, K Parivar, (2019). 'The Effect of Zolpidem Oogenesis and LH,FSH Serum of Adult NMRI Mouse Strain', Journal of Cell &Tissue, 10(2), pp.72-83. magiran.com/p2075368
سمانه محمدیان؛ نسیم حیاتی رودباری؛ کاظم پریور. "بررسی اثرات زولپیدم بر اووژنز ومیزان FSH,LH موش بالغ نژاد NMRI". مجله سلول و بافت، 10 ،2 ، 1398، 72-83. magiran.com/p2075368
S Mohammadiyan; N Hayati Roodbari; K Parivar. "The Effect of Zolpidem Oogenesis and LH,FSH Serum of Adult NMRI Mouse Strain", Journal of Cell &Tissue, 10, 2, 2019, 72-83. magiran.com/p2075368
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال