ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمدالله سجاسی قیداری، سید رضاحسینی کهنوج، فاطمه نارویی امیری، (1398). بررسی و تحلیل چالش های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(2)، 159-179. magiran.com/p2075392
Seyed Reza Hosseini Kahnooj, Fatemeh Narooei Amiri, (2019). survey and analysis of the challenges facing the realization of Resistive economics in rural areas: Southern Rudbar, Rural Development Strategies, 6(2), 159-179. magiran.com/p2075392
حمدالله سجاسی قیداری، سید رضاحسینی کهنوج، فاطمه نارویی امیری، بررسی و تحلیل چالش های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1398؛ 6(2): 159-179. magiran.com/p2075392
Seyed Reza Hosseini Kahnooj, Fatemeh Narooei Amiri, survey and analysis of the challenges facing the realization of Resistive economics in rural areas: Southern Rudbar, Rural Development Strategies, 2019; 6(2): 159-179. magiran.com/p2075392
حمدالله سجاسی قیداری، سید رضاحسینی کهنوج، فاطمه نارویی امیری، "بررسی و تحلیل چالش های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 6، شماره 2 (1398): 159-179. magiran.com/p2075392
Seyed Reza Hosseini Kahnooj, Fatemeh Narooei Amiri, "survey and analysis of the challenges facing the realization of Resistive economics in rural areas: Southern Rudbar", Rural Development Strategies 6, no.2 (2019): 159-179. magiran.com/p2075392
حمدالله سجاسی قیداری، سید رضاحسینی کهنوج، فاطمه نارویی امیری، (1398). 'بررسی و تحلیل چالش های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(2)، صص.159-179. magiran.com/p2075392
Seyed Reza Hosseini Kahnooj, Fatemeh Narooei Amiri, (2019). 'survey and analysis of the challenges facing the realization of Resistive economics in rural areas: Southern Rudbar', Rural Development Strategies, 6(2), pp.159-179. magiran.com/p2075392
حمدالله سجاسی قیداری؛ سید رضاحسینی کهنوج؛ فاطمه نارویی امیری. "بررسی و تحلیل چالش های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6 ،2 ، 1398، 159-179. magiran.com/p2075392
Seyed Reza Hosseini Kahnooj; Fatemeh Narooei Amiri. "survey and analysis of the challenges facing the realization of Resistive economics in rural areas: Southern Rudbar", Rural Development Strategies, 6, 2, 2019, 159-179. magiran.com/p2075392
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال