ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی نیازی، محمد جواد صفایی، رضا خسروبیگی بزچلویی، جلال طاهری قاسم آبادی، (1398). بررسی تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی در روستاهای مجاور روستای هدف گردشگری (موردمطالعه: روستاهای هم جوار روستای روئین اسفراین)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(2)، 189-199. magiran.com/p2075394
Hadi Niazi , Mohammad Javad Safaee, Reza Khosrobeigi Bozchloye, Jalal Tahere Ghasem Abadi, (2019). Investigating the Economic, Social, and Cultural efficacy of Villages of the destination of Tourism on Adjacent Villages(Case Study: Adjacent Village of Roein Esfarayne rural), Rural Development Strategies, 6(2), 189-199. magiran.com/p2075394
هادی نیازی، محمد جواد صفایی، رضا خسروبیگی بزچلویی، جلال طاهری قاسم آبادی، بررسی تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی در روستاهای مجاور روستای هدف گردشگری (موردمطالعه: روستاهای هم جوار روستای روئین اسفراین). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1398؛ 6(2): 189-199. magiran.com/p2075394
Hadi Niazi , Mohammad Javad Safaee, Reza Khosrobeigi Bozchloye, Jalal Tahere Ghasem Abadi, Investigating the Economic, Social, and Cultural efficacy of Villages of the destination of Tourism on Adjacent Villages(Case Study: Adjacent Village of Roein Esfarayne rural), Rural Development Strategies, 2019; 6(2): 189-199. magiran.com/p2075394
هادی نیازی، محمد جواد صفایی، رضا خسروبیگی بزچلویی، جلال طاهری قاسم آبادی، "بررسی تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی در روستاهای مجاور روستای هدف گردشگری (موردمطالعه: روستاهای هم جوار روستای روئین اسفراین)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 6، شماره 2 (1398): 189-199. magiran.com/p2075394
Hadi Niazi , Mohammad Javad Safaee, Reza Khosrobeigi Bozchloye, Jalal Tahere Ghasem Abadi, "Investigating the Economic, Social, and Cultural efficacy of Villages of the destination of Tourism on Adjacent Villages(Case Study: Adjacent Village of Roein Esfarayne rural)", Rural Development Strategies 6, no.2 (2019): 189-199. magiran.com/p2075394
هادی نیازی، محمد جواد صفایی، رضا خسروبیگی بزچلویی، جلال طاهری قاسم آبادی، (1398). 'بررسی تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی در روستاهای مجاور روستای هدف گردشگری (موردمطالعه: روستاهای هم جوار روستای روئین اسفراین)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(2)، صص.189-199. magiran.com/p2075394
Hadi Niazi , Mohammad Javad Safaee, Reza Khosrobeigi Bozchloye, Jalal Tahere Ghasem Abadi, (2019). 'Investigating the Economic, Social, and Cultural efficacy of Villages of the destination of Tourism on Adjacent Villages(Case Study: Adjacent Village of Roein Esfarayne rural)', Rural Development Strategies, 6(2), pp.189-199. magiran.com/p2075394
هادی نیازی؛ محمد جواد صفایی؛ رضا خسروبیگی بزچلویی؛ جلال طاهری قاسم آبادی. "بررسی تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی در روستاهای مجاور روستای هدف گردشگری (موردمطالعه: روستاهای هم جوار روستای روئین اسفراین)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6 ،2 ، 1398، 189-199. magiran.com/p2075394
Hadi Niazi ; Mohammad Javad Safaee; Reza Khosrobeigi Bozchloye; Jalal Tahere Ghasem Abadi. "Investigating the Economic, Social, and Cultural efficacy of Villages of the destination of Tourism on Adjacent Villages(Case Study: Adjacent Village of Roein Esfarayne rural)", Rural Development Strategies, 6, 2, 2019, 189-199. magiran.com/p2075394
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال