ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملیحه شیبانی، فاطمه رستگاری پور، (1398). ارزش گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع محیط زیست (مطالعه موردی: روستای رودمعجن تربت حیدریه؛ استان خراسان رضوی)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(2)، 201-212. magiran.com/p2075395
Malihe Sheybani, Fatemeh Rastegaripour , (2019). Economic valuation of recreational services of environmental resources(Case study: Rudmajan Torbate Heidarieh Village, Razavi Khorasan Province), Rural Development Strategies, 6(2), 201-212. magiran.com/p2075395
ملیحه شیبانی، فاطمه رستگاری پور، ارزش گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع محیط زیست (مطالعه موردی: روستای رودمعجن تربت حیدریه؛ استان خراسان رضوی). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1398؛ 6(2): 201-212. magiran.com/p2075395
Malihe Sheybani, Fatemeh Rastegaripour , Economic valuation of recreational services of environmental resources(Case study: Rudmajan Torbate Heidarieh Village, Razavi Khorasan Province), Rural Development Strategies, 2019; 6(2): 201-212. magiran.com/p2075395
ملیحه شیبانی، فاطمه رستگاری پور، "ارزش گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع محیط زیست (مطالعه موردی: روستای رودمعجن تربت حیدریه؛ استان خراسان رضوی)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 6، شماره 2 (1398): 201-212. magiran.com/p2075395
Malihe Sheybani, Fatemeh Rastegaripour , "Economic valuation of recreational services of environmental resources(Case study: Rudmajan Torbate Heidarieh Village, Razavi Khorasan Province)", Rural Development Strategies 6, no.2 (2019): 201-212. magiran.com/p2075395
ملیحه شیبانی، فاطمه رستگاری پور، (1398). 'ارزش گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع محیط زیست (مطالعه موردی: روستای رودمعجن تربت حیدریه؛ استان خراسان رضوی)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(2)، صص.201-212. magiran.com/p2075395
Malihe Sheybani, Fatemeh Rastegaripour , (2019). 'Economic valuation of recreational services of environmental resources(Case study: Rudmajan Torbate Heidarieh Village, Razavi Khorasan Province)', Rural Development Strategies, 6(2), pp.201-212. magiran.com/p2075395
ملیحه شیبانی؛ فاطمه رستگاری پور. "ارزش گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع محیط زیست (مطالعه موردی: روستای رودمعجن تربت حیدریه؛ استان خراسان رضوی)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6 ،2 ، 1398، 201-212. magiran.com/p2075395
Malihe Sheybani; Fatemeh Rastegaripour . "Economic valuation of recreational services of environmental resources(Case study: Rudmajan Torbate Heidarieh Village, Razavi Khorasan Province)", Rural Development Strategies, 6, 2, 2019, 201-212. magiran.com/p2075395
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال