ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رستم رکنی، مهدی چرمچیان لنگرودی، (1398). نقش فعالیت های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره ای توسط باغداران شهرستان قائم شهر، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(2)، 213-227. magiran.com/p2075396
Rostam Rokni, Mehdi Charmchian Langerodi , (2019). The role of extension activities on drip irrigation acceptance by gardeners in Qaemshahr County, Rural Development Strategies, 6(2), 213-227. magiran.com/p2075396
رستم رکنی، مهدی چرمچیان لنگرودی، نقش فعالیت های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره ای توسط باغداران شهرستان قائم شهر. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1398؛ 6(2): 213-227. magiran.com/p2075396
Rostam Rokni, Mehdi Charmchian Langerodi , The role of extension activities on drip irrigation acceptance by gardeners in Qaemshahr County, Rural Development Strategies, 2019; 6(2): 213-227. magiran.com/p2075396
رستم رکنی، مهدی چرمچیان لنگرودی، "نقش فعالیت های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره ای توسط باغداران شهرستان قائم شهر"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 6، شماره 2 (1398): 213-227. magiran.com/p2075396
Rostam Rokni, Mehdi Charmchian Langerodi , "The role of extension activities on drip irrigation acceptance by gardeners in Qaemshahr County", Rural Development Strategies 6, no.2 (2019): 213-227. magiran.com/p2075396
رستم رکنی، مهدی چرمچیان لنگرودی، (1398). 'نقش فعالیت های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره ای توسط باغداران شهرستان قائم شهر'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(2)، صص.213-227. magiran.com/p2075396
Rostam Rokni, Mehdi Charmchian Langerodi , (2019). 'The role of extension activities on drip irrigation acceptance by gardeners in Qaemshahr County', Rural Development Strategies, 6(2), pp.213-227. magiran.com/p2075396
رستم رکنی؛ مهدی چرمچیان لنگرودی. "نقش فعالیت های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره ای توسط باغداران شهرستان قائم شهر". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6 ،2 ، 1398، 213-227. magiran.com/p2075396
Rostam Rokni; Mehdi Charmchian Langerodi . "The role of extension activities on drip irrigation acceptance by gardeners in Qaemshahr County", Rural Development Strategies, 6, 2, 2019, 213-227. magiran.com/p2075396
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال