ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1398). پروپتوز به عنوان تظاهر اولیه لوسمی لنفوبلاستیک حاد در یک کودک سالم: گزارش مورد و مرور مطالعات پیشین، مجله هماتولوژی و آنکولوژی کودکان، 10(1)، 69-73. magiran.com/p2075505
Kourosh Goudarzipour, Ahmad Mohammadi, Reza Taherian, Mehran Arabahmadi, Behdad Behnam, Niloofar Ayoobi Yazdi, (2020). Proptosis as Initial Presentation of Acute Lymphoblastic Leukemia in an Otherwise Healthy Child: A Case Report and Review of The Literature, Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology, 10(1), 69-73. magiran.com/p2075505
، پروپتوز به عنوان تظاهر اولیه لوسمی لنفوبلاستیک حاد در یک کودک سالم: گزارش مورد و مرور مطالعات پیشین. مجله هماتولوژی و آنکولوژی کودکان، 1398؛ 10(1): 69-73. magiran.com/p2075505
Kourosh Goudarzipour, Ahmad Mohammadi, Reza Taherian, Mehran Arabahmadi, Behdad Behnam, Niloofar Ayoobi Yazdi, Proptosis as Initial Presentation of Acute Lymphoblastic Leukemia in an Otherwise Healthy Child: A Case Report and Review of The Literature, Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology, 2020; 10(1): 69-73. magiran.com/p2075505
، "پروپتوز به عنوان تظاهر اولیه لوسمی لنفوبلاستیک حاد در یک کودک سالم: گزارش مورد و مرور مطالعات پیشین"، مجله هماتولوژی و آنکولوژی کودکان 10، شماره 1 (1398): 69-73. magiran.com/p2075505
Kourosh Goudarzipour, Ahmad Mohammadi, Reza Taherian, Mehran Arabahmadi, Behdad Behnam, Niloofar Ayoobi Yazdi, "Proptosis as Initial Presentation of Acute Lymphoblastic Leukemia in an Otherwise Healthy Child: A Case Report and Review of The Literature", Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology 10, no.1 (2020): 69-73. magiran.com/p2075505
، (1398). 'پروپتوز به عنوان تظاهر اولیه لوسمی لنفوبلاستیک حاد در یک کودک سالم: گزارش مورد و مرور مطالعات پیشین'، مجله هماتولوژی و آنکولوژی کودکان، 10(1)، صص.69-73. magiran.com/p2075505
Kourosh Goudarzipour, Ahmad Mohammadi, Reza Taherian, Mehran Arabahmadi, Behdad Behnam, Niloofar Ayoobi Yazdi, (2020). 'Proptosis as Initial Presentation of Acute Lymphoblastic Leukemia in an Otherwise Healthy Child: A Case Report and Review of The Literature', Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology, 10(1), pp.69-73. magiran.com/p2075505
. "پروپتوز به عنوان تظاهر اولیه لوسمی لنفوبلاستیک حاد در یک کودک سالم: گزارش مورد و مرور مطالعات پیشین". مجله هماتولوژی و آنکولوژی کودکان، 10 ،1 ، 1398، 69-73. magiran.com/p2075505
Kourosh Goudarzipour; Ahmad Mohammadi; Reza Taherian; Mehran Arabahmadi; Behdad Behnam; Niloofar Ayoobi Yazdi. "Proptosis as Initial Presentation of Acute Lymphoblastic Leukemia in an Otherwise Healthy Child: A Case Report and Review of The Literature", Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology, 10, 1, 2020, 69-73. magiran.com/p2075505
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال