ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی کریمی، حسن احدی، حسن اسدزاده، (1398). اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کاهش افسردگی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد سبزاور، Iranian Journal of Educational Sociology، 3(2)، 90-99. magiran.com/p2075752
Ali Karimi, Hassan Ahadi, Hassan Asadzadeh, (2019). Effectiveness of Positive Thinking Skills Training on Depression in Female Students, Iranian Journal of Educational Sociology, 3(2), 90-99. magiran.com/p2075752
علی کریمی، حسن احدی، حسن اسدزاده، اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کاهش افسردگی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد سبزاور. Iranian Journal of Educational Sociology، 1398؛ 3(2): 90-99. magiran.com/p2075752
Ali Karimi, Hassan Ahadi, Hassan Asadzadeh, Effectiveness of Positive Thinking Skills Training on Depression in Female Students, Iranian Journal of Educational Sociology, 2019; 3(2): 90-99. magiran.com/p2075752
علی کریمی، حسن احدی، حسن اسدزاده، "اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کاهش افسردگی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد سبزاور"، Iranian Journal of Educational Sociology 3، شماره 2 (1398): 90-99. magiran.com/p2075752
Ali Karimi, Hassan Ahadi, Hassan Asadzadeh, "Effectiveness of Positive Thinking Skills Training on Depression in Female Students", Iranian Journal of Educational Sociology 3, no.2 (2019): 90-99. magiran.com/p2075752
علی کریمی، حسن احدی، حسن اسدزاده، (1398). 'اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کاهش افسردگی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد سبزاور'، Iranian Journal of Educational Sociology، 3(2)، صص.90-99. magiran.com/p2075752
Ali Karimi, Hassan Ahadi, Hassan Asadzadeh, (2019). 'Effectiveness of Positive Thinking Skills Training on Depression in Female Students', Iranian Journal of Educational Sociology, 3(2), pp.90-99. magiran.com/p2075752
علی کریمی؛ حسن احدی؛ حسن اسدزاده. "اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کاهش افسردگی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد سبزاور". Iranian Journal of Educational Sociology، 3 ،2 ، 1398، 90-99. magiran.com/p2075752
Ali Karimi; Hassan Ahadi; Hassan Asadzadeh. "Effectiveness of Positive Thinking Skills Training on Depression in Female Students", Iranian Journal of Educational Sociology, 3, 2, 2019, 90-99. magiran.com/p2075752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال