ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ملکی، (1398). نقش ایران و روم در حیات سیاسی اشکانیان ارمنستان در قرن چهارم میلادی، فصلنامه تاریخ، 14(54)، 149-175. magiran.com/p2075959
Mohammad Maleki , (2019). The Role of Iran and Rome in the Political Life of the Arsacids of Armenia in the 4th Century AD, Tarikh, 14(54), 149-175. magiran.com/p2075959
محمد ملکی، نقش ایران و روم در حیات سیاسی اشکانیان ارمنستان در قرن چهارم میلادی. فصلنامه تاریخ، 1398؛ 14(54): 149-175. magiran.com/p2075959
Mohammad Maleki , The Role of Iran and Rome in the Political Life of the Arsacids of Armenia in the 4th Century AD, Tarikh, 2019; 14(54): 149-175. magiran.com/p2075959
محمد ملکی، "نقش ایران و روم در حیات سیاسی اشکانیان ارمنستان در قرن چهارم میلادی"، فصلنامه تاریخ 14، شماره 54 (1398): 149-175. magiran.com/p2075959
Mohammad Maleki , "The Role of Iran and Rome in the Political Life of the Arsacids of Armenia in the 4th Century AD", Tarikh 14, no.54 (2019): 149-175. magiran.com/p2075959
محمد ملکی، (1398). 'نقش ایران و روم در حیات سیاسی اشکانیان ارمنستان در قرن چهارم میلادی'، فصلنامه تاریخ، 14(54)، صص.149-175. magiran.com/p2075959
Mohammad Maleki , (2019). 'The Role of Iran and Rome in the Political Life of the Arsacids of Armenia in the 4th Century AD', Tarikh, 14(54), pp.149-175. magiran.com/p2075959
محمد ملکی. "نقش ایران و روم در حیات سیاسی اشکانیان ارمنستان در قرن چهارم میلادی". فصلنامه تاریخ، 14 ،54 ، 1398، 149-175. magiran.com/p2075959
Mohammad Maleki . "The Role of Iran and Rome in the Political Life of the Arsacids of Armenia in the 4th Century AD", Tarikh, 14, 54, 2019, 149-175. magiran.com/p2075959
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال