ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا مشایخی، محسن ساری، نعیم عرفانی مجد، مرتضی رضایی، (1398). اثرات اوره آهسته ‎رهش و ملاس، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه ای و صفات لاشه گوسفندان پرواری، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11(3)، 273-291. magiran.com/p2076031
Mohammadreza Mashayekhi, Mohsen Sari, Naeim Erfani majd, Morteza Rezaei, (2019). Effects of Dietary Slow Release Urea and Molasses on Growth Performance, Digestibility, Ruminal Fermentation and Carcass Traits of Fattening Lambs, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11(3), 273-291. magiran.com/p2076031
محمدرضا مشایخی، محسن ساری، نعیم عرفانی مجد، مرتضی رضایی، اثرات اوره آهسته ‎رهش و ملاس، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه ای و صفات لاشه گوسفندان پرواری. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1398؛ 11(3): 273-291. magiran.com/p2076031
Mohammadreza Mashayekhi, Mohsen Sari, Naeim Erfani majd, Morteza Rezaei, Effects of Dietary Slow Release Urea and Molasses on Growth Performance, Digestibility, Ruminal Fermentation and Carcass Traits of Fattening Lambs, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2019; 11(3): 273-291. magiran.com/p2076031
محمدرضا مشایخی، محسن ساری، نعیم عرفانی مجد، مرتضی رضایی، "اثرات اوره آهسته ‎رهش و ملاس، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه ای و صفات لاشه گوسفندان پرواری"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 11، شماره 3 (1398): 273-291. magiran.com/p2076031
Mohammadreza Mashayekhi, Mohsen Sari, Naeim Erfani majd, Morteza Rezaei, "Effects of Dietary Slow Release Urea and Molasses on Growth Performance, Digestibility, Ruminal Fermentation and Carcass Traits of Fattening Lambs", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 11, no.3 (2019): 273-291. magiran.com/p2076031
محمدرضا مشایخی، محسن ساری، نعیم عرفانی مجد، مرتضی رضایی، (1398). 'اثرات اوره آهسته ‎رهش و ملاس، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه ای و صفات لاشه گوسفندان پرواری'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11(3)، صص.273-291. magiran.com/p2076031
Mohammadreza Mashayekhi, Mohsen Sari, Naeim Erfani majd, Morteza Rezaei, (2019). 'Effects of Dietary Slow Release Urea and Molasses on Growth Performance, Digestibility, Ruminal Fermentation and Carcass Traits of Fattening Lambs', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11(3), pp.273-291. magiran.com/p2076031
محمدرضا مشایخی؛ محسن ساری؛ نعیم عرفانی مجد؛ مرتضی رضایی. "اثرات اوره آهسته ‎رهش و ملاس، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه ای و صفات لاشه گوسفندان پرواری". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11 ،3 ، 1398، 273-291. magiran.com/p2076031
Mohammadreza Mashayekhi; Mohsen Sari; Naeim Erfani majd; Morteza Rezaei. "Effects of Dietary Slow Release Urea and Molasses on Growth Performance, Digestibility, Ruminal Fermentation and Carcass Traits of Fattening Lambs", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11, 3, 2019, 273-291. magiran.com/p2076031
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال