ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود قزاقی، احمد حسن آبادی، مهران مهری، (1398). تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن سه هفتگی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11(3)، 353-364. magiran.com/p2076090
M ghazaghi, Ahmad Hasanabadi, M mehri, (2019). Determination of Apparent and Standardized Ileal Digestibility of Essential Amino Acids of Corn, Wheat, Soybean Meal and Corn Gluten Meal in Japanese Quails During Third Week of Age, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11(3), 353-364. magiran.com/p2076090
محمود قزاقی، احمد حسن آبادی، مهران مهری، تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن سه هفتگی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1398؛ 11(3): 353-364. magiran.com/p2076090
M ghazaghi, Ahmad Hasanabadi, M mehri, Determination of Apparent and Standardized Ileal Digestibility of Essential Amino Acids of Corn, Wheat, Soybean Meal and Corn Gluten Meal in Japanese Quails During Third Week of Age, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2019; 11(3): 353-364. magiran.com/p2076090
محمود قزاقی، احمد حسن آبادی، مهران مهری، "تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن سه هفتگی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 11، شماره 3 (1398): 353-364. magiran.com/p2076090
M ghazaghi, Ahmad Hasanabadi, M mehri, "Determination of Apparent and Standardized Ileal Digestibility of Essential Amino Acids of Corn, Wheat, Soybean Meal and Corn Gluten Meal in Japanese Quails During Third Week of Age", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 11, no.3 (2019): 353-364. magiran.com/p2076090
محمود قزاقی، احمد حسن آبادی، مهران مهری، (1398). 'تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن سه هفتگی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11(3)، صص.353-364. magiran.com/p2076090
M ghazaghi, Ahmad Hasanabadi, M mehri, (2019). 'Determination of Apparent and Standardized Ileal Digestibility of Essential Amino Acids of Corn, Wheat, Soybean Meal and Corn Gluten Meal in Japanese Quails During Third Week of Age', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11(3), pp.353-364. magiran.com/p2076090
محمود قزاقی؛ احمد حسن آبادی؛ مهران مهری. "تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن سه هفتگی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11 ،3 ، 1398، 353-364. magiran.com/p2076090
M ghazaghi; Ahmad Hasanabadi; M mehri. "Determination of Apparent and Standardized Ileal Digestibility of Essential Amino Acids of Corn, Wheat, Soybean Meal and Corn Gluten Meal in Japanese Quails During Third Week of Age", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11, 3, 2019, 353-364. magiran.com/p2076090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال