ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز خاکپور، زهرا حاجی انزهایی، فریده اشرف گنجویی، (1398). تاثیر رهبری اصیل بر آمادگی برای تغییر سازمانی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی، نشریه مدیریت مدرسه، 7(3)، 152-171. magiran.com/p2076183
Mahnaz Khakpour, Zahra Hajeanzahaie , Farideh Ashraf Ganjoui, (2019). Influence Authentic Leadership on Readiness for Organizational Change with Mediating Role of Psychological Capital, Journal of School administration, 7(3), 152-171. magiran.com/p2076183
مهناز خاکپور، زهرا حاجی انزهایی، فریده اشرف گنجویی، تاثیر رهبری اصیل بر آمادگی برای تغییر سازمانی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی. نشریه مدیریت مدرسه، 1398؛ 7(3): 152-171. magiran.com/p2076183
Mahnaz Khakpour, Zahra Hajeanzahaie , Farideh Ashraf Ganjoui, Influence Authentic Leadership on Readiness for Organizational Change with Mediating Role of Psychological Capital, Journal of School administration, 2019; 7(3): 152-171. magiran.com/p2076183
مهناز خاکپور، زهرا حاجی انزهایی، فریده اشرف گنجویی، "تاثیر رهبری اصیل بر آمادگی برای تغییر سازمانی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی"، نشریه مدیریت مدرسه 7، شماره 3 (1398): 152-171. magiran.com/p2076183
Mahnaz Khakpour, Zahra Hajeanzahaie , Farideh Ashraf Ganjoui, "Influence Authentic Leadership on Readiness for Organizational Change with Mediating Role of Psychological Capital", Journal of School administration 7, no.3 (2019): 152-171. magiran.com/p2076183
مهناز خاکپور، زهرا حاجی انزهایی، فریده اشرف گنجویی، (1398). 'تاثیر رهبری اصیل بر آمادگی برای تغییر سازمانی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی'، نشریه مدیریت مدرسه، 7(3)، صص.152-171. magiran.com/p2076183
Mahnaz Khakpour, Zahra Hajeanzahaie , Farideh Ashraf Ganjoui, (2019). 'Influence Authentic Leadership on Readiness for Organizational Change with Mediating Role of Psychological Capital', Journal of School administration, 7(3), pp.152-171. magiran.com/p2076183
مهناز خاکپور؛ زهرا حاجی انزهایی؛ فریده اشرف گنجویی. "تاثیر رهبری اصیل بر آمادگی برای تغییر سازمانی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی". نشریه مدیریت مدرسه، 7 ،3 ، 1398، 152-171. magiran.com/p2076183
Mahnaz Khakpour; Zahra Hajeanzahaie ; Farideh Ashraf Ganjoui. "Influence Authentic Leadership on Readiness for Organizational Change with Mediating Role of Psychological Capital", Journal of School administration, 7, 3, 2019, 152-171. magiran.com/p2076183
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال