ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید فرح بخش، مسلم قبادیان، مریم فرح بخش، کبری یوسفوند، (1398). بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهزیستی روانشناختی مدیران مدارس با میانجیگری مشاوره مدیریتی، نشریه مدیریت مدرسه، 7(3)، 256-283. magiran.com/p2076189
Saeed Farahbakhsh , Moslem Ghobadiyan, Maryam Farahbakhsh, Kobra Usofvand, (2019). the effect on the quality of work life on psychological well-being with mediating of managerial consulting in school principals, Journal of School administration, 7(3), 256-283. magiran.com/p2076189
سعید فرح بخش، مسلم قبادیان، مریم فرح بخش، کبری یوسفوند، بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهزیستی روانشناختی مدیران مدارس با میانجیگری مشاوره مدیریتی. نشریه مدیریت مدرسه، 1398؛ 7(3): 256-283. magiran.com/p2076189
Saeed Farahbakhsh , Moslem Ghobadiyan, Maryam Farahbakhsh, Kobra Usofvand, the effect on the quality of work life on psychological well-being with mediating of managerial consulting in school principals, Journal of School administration, 2019; 7(3): 256-283. magiran.com/p2076189
سعید فرح بخش، مسلم قبادیان، مریم فرح بخش، کبری یوسفوند، "بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهزیستی روانشناختی مدیران مدارس با میانجیگری مشاوره مدیریتی"، نشریه مدیریت مدرسه 7، شماره 3 (1398): 256-283. magiran.com/p2076189
Saeed Farahbakhsh , Moslem Ghobadiyan, Maryam Farahbakhsh, Kobra Usofvand, "the effect on the quality of work life on psychological well-being with mediating of managerial consulting in school principals", Journal of School administration 7, no.3 (2019): 256-283. magiran.com/p2076189
سعید فرح بخش، مسلم قبادیان، مریم فرح بخش، کبری یوسفوند، (1398). 'بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهزیستی روانشناختی مدیران مدارس با میانجیگری مشاوره مدیریتی'، نشریه مدیریت مدرسه، 7(3)، صص.256-283. magiran.com/p2076189
Saeed Farahbakhsh , Moslem Ghobadiyan, Maryam Farahbakhsh, Kobra Usofvand, (2019). 'the effect on the quality of work life on psychological well-being with mediating of managerial consulting in school principals', Journal of School administration, 7(3), pp.256-283. magiran.com/p2076189
سعید فرح بخش؛ مسلم قبادیان؛ مریم فرح بخش؛ کبری یوسفوند. "بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهزیستی روانشناختی مدیران مدارس با میانجیگری مشاوره مدیریتی". نشریه مدیریت مدرسه، 7 ،3 ، 1398، 256-283. magiran.com/p2076189
Saeed Farahbakhsh ; Moslem Ghobadiyan; Maryam Farahbakhsh; Kobra Usofvand. "the effect on the quality of work life on psychological well-being with mediating of managerial consulting in school principals", Journal of School administration, 7, 3, 2019, 256-283. magiran.com/p2076189
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال