ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی دوستی ، گودرز علی بخشی، (1398). ارزیابی نیاز های زبانی تکلیف محور دانشجویان مدیریت ورزشی (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران)، نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 1(2)، 45-62. magiran.com/p2076326
Morteza Dousti , Goudarz Alibakhshi, (2020). Assessment Task–Based Language Needs of Sport Management Students (Case study: University of Mazandaran), Journal of New Approaches in Sport Sciences, 1(2), 45-62. magiran.com/p2076326
مرتضی دوستی ، گودرز علی بخشی، ارزیابی نیاز های زبانی تکلیف محور دانشجویان مدیریت ورزشی (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران). نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 1398؛ 1(2): 45-62. magiran.com/p2076326
Morteza Dousti , Goudarz Alibakhshi, Assessment Task–Based Language Needs of Sport Management Students (Case study: University of Mazandaran), Journal of New Approaches in Sport Sciences, 2020; 1(2): 45-62. magiran.com/p2076326
مرتضی دوستی ، گودرز علی بخشی، "ارزیابی نیاز های زبانی تکلیف محور دانشجویان مدیریت ورزشی (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران)"، نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی 1، شماره 2 (1398): 45-62. magiran.com/p2076326
Morteza Dousti , Goudarz Alibakhshi, "Assessment Task–Based Language Needs of Sport Management Students (Case study: University of Mazandaran)", Journal of New Approaches in Sport Sciences 1, no.2 (2020): 45-62. magiran.com/p2076326
مرتضی دوستی ، گودرز علی بخشی، (1398). 'ارزیابی نیاز های زبانی تکلیف محور دانشجویان مدیریت ورزشی (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران)'، نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 1(2)، صص.45-62. magiran.com/p2076326
Morteza Dousti , Goudarz Alibakhshi, (2020). 'Assessment Task–Based Language Needs of Sport Management Students (Case study: University of Mazandaran)', Journal of New Approaches in Sport Sciences, 1(2), pp.45-62. magiran.com/p2076326
مرتضی دوستی ؛ گودرز علی بخشی. "ارزیابی نیاز های زبانی تکلیف محور دانشجویان مدیریت ورزشی (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران)". نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 1 ،2 ، 1398، 45-62. magiran.com/p2076326
Morteza Dousti ; Goudarz Alibakhshi. "Assessment Task–Based Language Needs of Sport Management Students (Case study: University of Mazandaran)", Journal of New Approaches in Sport Sciences, 1, 2, 2020, 45-62. magiran.com/p2076326
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال