ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ابراهیم روشن ضمیر، علی اکبر حبیبی مهر، (1398). بررسی گزاره «إذا کذب‏ الولاه حبس المطر...» در حدیث رضوی، فصلنامه فرهنگ رضوی، 7(28)، 9-27. magiran.com/p2076419
Muhammad Ibrahim Roushanzamir , Ali Akbar Habibi Mehr, (2019). Analysis of the Sentence "When the Rulers lie the Rain Stops…" in the Ḥadīth of Imam Riḍā (as), Journal of Razavi Culture, 7(28), 9-27. magiran.com/p2076419
محمد ابراهیم روشن ضمیر، علی اکبر حبیبی مهر، بررسی گزاره «إذا کذب‏ الولاه حبس المطر...» در حدیث رضوی. فصلنامه فرهنگ رضوی، 1398؛ 7(28): 9-27. magiran.com/p2076419
Muhammad Ibrahim Roushanzamir , Ali Akbar Habibi Mehr, Analysis of the Sentence "When the Rulers lie the Rain Stops…" in the Ḥadīth of Imam Riḍā (as), Journal of Razavi Culture, 2019; 7(28): 9-27. magiran.com/p2076419
محمد ابراهیم روشن ضمیر، علی اکبر حبیبی مهر، "بررسی گزاره «إذا کذب‏ الولاه حبس المطر...» در حدیث رضوی"، فصلنامه فرهنگ رضوی 7، شماره 28 (1398): 9-27. magiran.com/p2076419
Muhammad Ibrahim Roushanzamir , Ali Akbar Habibi Mehr, "Analysis of the Sentence "When the Rulers lie the Rain Stops…" in the Ḥadīth of Imam Riḍā (as)", Journal of Razavi Culture 7, no.28 (2019): 9-27. magiran.com/p2076419
محمد ابراهیم روشن ضمیر، علی اکبر حبیبی مهر، (1398). 'بررسی گزاره «إذا کذب‏ الولاه حبس المطر...» در حدیث رضوی'، فصلنامه فرهنگ رضوی، 7(28)، صص.9-27. magiran.com/p2076419
Muhammad Ibrahim Roushanzamir , Ali Akbar Habibi Mehr, (2019). 'Analysis of the Sentence "When the Rulers lie the Rain Stops…" in the Ḥadīth of Imam Riḍā (as)', Journal of Razavi Culture, 7(28), pp.9-27. magiran.com/p2076419
محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ علی اکبر حبیبی مهر. "بررسی گزاره «إذا کذب‏ الولاه حبس المطر...» در حدیث رضوی". فصلنامه فرهنگ رضوی، 7 ،28 ، 1398، 9-27. magiran.com/p2076419
Muhammad Ibrahim Roushanzamir ; Ali Akbar Habibi Mehr. "Analysis of the Sentence "When the Rulers lie the Rain Stops…" in the Ḥadīth of Imam Riḍā (as)", Journal of Razavi Culture, 7, 28, 2019, 9-27. magiran.com/p2076419
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال