ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علی خاتمی فیروزآبادی، عباس عباسی آذر، محمد رضا تقوا، کامران فیضی، (1398). مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیکی نهادهای عمومی (مطالعه موردی شهرداری تهران)، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17(55)، 1-33. magiran.com/p2076539
Mohammad Ali Khatami Firoozabadi , Abbas Abbasiazar, Mohammad Reza Taqva, Kamran Feizi, (2020). Evaluating the value of e-services (information technology) in Public institutions(Case Study of Tehran Municipality), Journal of Industrial Management Studies, 17(55), 1-33. magiran.com/p2076539
محمد علی خاتمی فیروزآبادی، عباس عباسی آذر، محمد رضا تقوا، کامران فیضی، مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیکی نهادهای عمومی (مطالعه موردی شهرداری تهران). فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1398؛ 17(55): 1-33. magiran.com/p2076539
Mohammad Ali Khatami Firoozabadi , Abbas Abbasiazar, Mohammad Reza Taqva, Kamran Feizi, Evaluating the value of e-services (information technology) in Public institutions(Case Study of Tehran Municipality), Journal of Industrial Management Studies, 2020; 17(55): 1-33. magiran.com/p2076539
محمد علی خاتمی فیروزآبادی، عباس عباسی آذر، محمد رضا تقوا، کامران فیضی، "مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیکی نهادهای عمومی (مطالعه موردی شهرداری تهران)"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 17، شماره 55 (1398): 1-33. magiran.com/p2076539
Mohammad Ali Khatami Firoozabadi , Abbas Abbasiazar, Mohammad Reza Taqva, Kamran Feizi, "Evaluating the value of e-services (information technology) in Public institutions(Case Study of Tehran Municipality)", Journal of Industrial Management Studies 17, no.55 (2020): 1-33. magiran.com/p2076539
محمد علی خاتمی فیروزآبادی، عباس عباسی آذر، محمد رضا تقوا، کامران فیضی، (1398). 'مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیکی نهادهای عمومی (مطالعه موردی شهرداری تهران)'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17(55)، صص.1-33. magiran.com/p2076539
Mohammad Ali Khatami Firoozabadi , Abbas Abbasiazar, Mohammad Reza Taqva, Kamran Feizi, (2020). 'Evaluating the value of e-services (information technology) in Public institutions(Case Study of Tehran Municipality)', Journal of Industrial Management Studies, 17(55), pp.1-33. magiran.com/p2076539
محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ عباس عباسی آذر؛ محمد رضا تقوا؛ کامران فیضی. "مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیکی نهادهای عمومی (مطالعه موردی شهرداری تهران)". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17 ،55 ، 1398، 1-33. magiran.com/p2076539
Mohammad Ali Khatami Firoozabadi ; Abbas Abbasiazar; Mohammad Reza Taqva; Kamran Feizi. "Evaluating the value of e-services (information technology) in Public institutions(Case Study of Tehran Municipality)", Journal of Industrial Management Studies, 17, 55, 2020, 1-33. magiran.com/p2076539
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال