ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرمان ساجدی نژاد، میثم لطفی، (1398). مدلی برای بهینه سازی زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای سیستم های چند جزیی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17(55)، 137-160. magiran.com/p2076543
Arman Sajedinejad , Meysam Lotfi, (2020). Providing a model to optimize preventive maintenance schedules for multi-component systems using GA, Journal of Industrial Management Studies, 17(55), 137-160. magiran.com/p2076543
آرمان ساجدی نژاد، میثم لطفی، مدلی برای بهینه سازی زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای سیستم های چند جزیی با استفاده از الگوریتم ژنتیک. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1398؛ 17(55): 137-160. magiran.com/p2076543
Arman Sajedinejad , Meysam Lotfi, Providing a model to optimize preventive maintenance schedules for multi-component systems using GA, Journal of Industrial Management Studies, 2020; 17(55): 137-160. magiran.com/p2076543
آرمان ساجدی نژاد، میثم لطفی، "مدلی برای بهینه سازی زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای سیستم های چند جزیی با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 17، شماره 55 (1398): 137-160. magiran.com/p2076543
Arman Sajedinejad , Meysam Lotfi, "Providing a model to optimize preventive maintenance schedules for multi-component systems using GA", Journal of Industrial Management Studies 17, no.55 (2020): 137-160. magiran.com/p2076543
آرمان ساجدی نژاد، میثم لطفی، (1398). 'مدلی برای بهینه سازی زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای سیستم های چند جزیی با استفاده از الگوریتم ژنتیک'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17(55)، صص.137-160. magiran.com/p2076543
Arman Sajedinejad , Meysam Lotfi, (2020). 'Providing a model to optimize preventive maintenance schedules for multi-component systems using GA', Journal of Industrial Management Studies, 17(55), pp.137-160. magiran.com/p2076543
آرمان ساجدی نژاد؛ میثم لطفی. "مدلی برای بهینه سازی زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای سیستم های چند جزیی با استفاده از الگوریتم ژنتیک". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17 ،55 ، 1398، 137-160. magiran.com/p2076543
Arman Sajedinejad ; Meysam Lotfi. "Providing a model to optimize preventive maintenance schedules for multi-component systems using GA", Journal of Industrial Management Studies, 17, 55, 2020, 137-160. magiran.com/p2076543
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال