ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد داوری اردکانی، اردشیر احمدی، (1398). توسعه مدل برنامه ریزی تصادفی برای مساله انتخاب سبد دارایی چنددوره ای، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17(55)، 287-315. magiran.com/p2076548
Ardeshir Ahmadi, (2020). A Stochastic Programming Framework for Multi-period Portfolio Optimization, Journal of Industrial Management Studies, 17(55), 287-315. magiran.com/p2076548
حامد داوری اردکانی، اردشیر احمدی، توسعه مدل برنامه ریزی تصادفی برای مساله انتخاب سبد دارایی چنددوره ای. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1398؛ 17(55): 287-315. magiran.com/p2076548
Ardeshir Ahmadi, A Stochastic Programming Framework for Multi-period Portfolio Optimization, Journal of Industrial Management Studies, 2020; 17(55): 287-315. magiran.com/p2076548
حامد داوری اردکانی، اردشیر احمدی، "توسعه مدل برنامه ریزی تصادفی برای مساله انتخاب سبد دارایی چنددوره ای"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 17، شماره 55 (1398): 287-315. magiran.com/p2076548
Ardeshir Ahmadi, "A Stochastic Programming Framework for Multi-period Portfolio Optimization", Journal of Industrial Management Studies 17, no.55 (2020): 287-315. magiran.com/p2076548
حامد داوری اردکانی، اردشیر احمدی، (1398). 'توسعه مدل برنامه ریزی تصادفی برای مساله انتخاب سبد دارایی چنددوره ای'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17(55)، صص.287-315. magiran.com/p2076548
Ardeshir Ahmadi, (2020). 'A Stochastic Programming Framework for Multi-period Portfolio Optimization', Journal of Industrial Management Studies, 17(55), pp.287-315. magiran.com/p2076548
حامد داوری اردکانی؛ اردشیر احمدی. "توسعه مدل برنامه ریزی تصادفی برای مساله انتخاب سبد دارایی چنددوره ای". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17 ،55 ، 1398، 287-315. magiran.com/p2076548
Ardeshir Ahmadi. "A Stochastic Programming Framework for Multi-period Portfolio Optimization", Journal of Industrial Management Studies, 17, 55, 2020, 287-315. magiran.com/p2076548
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال