ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رزیتا آریایی نژاد، مهدی سرائی تبریزی، حسین بابازاده، (1398). مدل سازی کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدل QUAL2Kw (مطالعه موردی: رودخانه شاهرود)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(7)، 1-13. magiran.com/p2076600
Rozita Areeyaenezhad, Mahdi Sarai Tabrizi , Hossein Babazadeh, (2019). Modeling Water Quality of Rivers Using QUAL2Kw Model (Case Study: Shahroud River), Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(7), 1-13. magiran.com/p2076600
رزیتا آریایی نژاد، مهدی سرائی تبریزی، حسین بابازاده، مدل سازی کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدل QUAL2Kw (مطالعه موردی: رودخانه شاهرود). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1398؛ 21(7): 1-13. magiran.com/p2076600
Rozita Areeyaenezhad, Mahdi Sarai Tabrizi , Hossein Babazadeh, Modeling Water Quality of Rivers Using QUAL2Kw Model (Case Study: Shahroud River), Journal of Environmental Sciences and Technology, 2019; 21(7): 1-13. magiran.com/p2076600
رزیتا آریایی نژاد، مهدی سرائی تبریزی، حسین بابازاده، "مدل سازی کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدل QUAL2Kw (مطالعه موردی: رودخانه شاهرود)"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21، شماره 7 (1398): 1-13. magiran.com/p2076600
Rozita Areeyaenezhad, Mahdi Sarai Tabrizi , Hossein Babazadeh, "Modeling Water Quality of Rivers Using QUAL2Kw Model (Case Study: Shahroud River)", Journal of Environmental Sciences and Technology 21, no.7 (2019): 1-13. magiran.com/p2076600
رزیتا آریایی نژاد، مهدی سرائی تبریزی، حسین بابازاده، (1398). 'مدل سازی کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدل QUAL2Kw (مطالعه موردی: رودخانه شاهرود)'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(7)، صص.1-13. magiran.com/p2076600
Rozita Areeyaenezhad, Mahdi Sarai Tabrizi , Hossein Babazadeh, (2019). 'Modeling Water Quality of Rivers Using QUAL2Kw Model (Case Study: Shahroud River)', Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(7), pp.1-13. magiran.com/p2076600
رزیتا آریایی نژاد؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده. "مدل سازی کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدل QUAL2Kw (مطالعه موردی: رودخانه شاهرود)". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 ،7 ، 1398، 1-13. magiran.com/p2076600
Rozita Areeyaenezhad; Mahdi Sarai Tabrizi ; Hossein Babazadeh. "Modeling Water Quality of Rivers Using QUAL2Kw Model (Case Study: Shahroud River)", Journal of Environmental Sciences and Technology, 21, 7, 2019, 1-13. magiran.com/p2076600
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال