ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علیرضا موسوی، عبدالله درگاهی، فرناز عزیزی، (1398). بررسی مدیریت پسماند شهرخمارلودر تابستان سال 1393، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(7)، 255-265. magiran.com/p2076616
Seyedalireza Mousavi, Abdolah Darghahi, Farnaz Azizi , (2019). Study on the Effective Process Parameters Simultaneously for Survey of Solid Waste Management of Khomarlu City in Summer 2013, Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(7), 255-265. magiran.com/p2076616
سید علیرضا موسوی، عبدالله درگاهی، فرناز عزیزی، بررسی مدیریت پسماند شهرخمارلودر تابستان سال 1393. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1398؛ 21(7): 255-265. magiran.com/p2076616
Seyedalireza Mousavi, Abdolah Darghahi, Farnaz Azizi , Study on the Effective Process Parameters Simultaneously for Survey of Solid Waste Management of Khomarlu City in Summer 2013, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2019; 21(7): 255-265. magiran.com/p2076616
سید علیرضا موسوی، عبدالله درگاهی، فرناز عزیزی، "بررسی مدیریت پسماند شهرخمارلودر تابستان سال 1393"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21، شماره 7 (1398): 255-265. magiran.com/p2076616
Seyedalireza Mousavi, Abdolah Darghahi, Farnaz Azizi , "Study on the Effective Process Parameters Simultaneously for Survey of Solid Waste Management of Khomarlu City in Summer 2013", Journal of Environmental Sciences and Technology 21, no.7 (2019): 255-265. magiran.com/p2076616
سید علیرضا موسوی، عبدالله درگاهی، فرناز عزیزی، (1398). 'بررسی مدیریت پسماند شهرخمارلودر تابستان سال 1393'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(7)، صص.255-265. magiran.com/p2076616
Seyedalireza Mousavi, Abdolah Darghahi, Farnaz Azizi , (2019). 'Study on the Effective Process Parameters Simultaneously for Survey of Solid Waste Management of Khomarlu City in Summer 2013', Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(7), pp.255-265. magiran.com/p2076616
سید علیرضا موسوی؛ عبدالله درگاهی؛ فرناز عزیزی. "بررسی مدیریت پسماند شهرخمارلودر تابستان سال 1393". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 ،7 ، 1398، 255-265. magiran.com/p2076616
Seyedalireza Mousavi; Abdolah Darghahi; Farnaz Azizi . "Study on the Effective Process Parameters Simultaneously for Survey of Solid Waste Management of Khomarlu City in Summer 2013", Journal of Environmental Sciences and Technology, 21, 7, 2019, 255-265. magiran.com/p2076616
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال