ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، مهسان ششمانی، هاله کرمی، الهام مطلبی، (1398). بررسی اثردو نوع ماده بلیچینگ برتغییر رنگ و ترنسلوسنسی سه نوع کامپوزیت در حضور یا عدم حضور لایه پوشاننده سطحی، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32(3)، 146-155. magiran.com/p2076623
Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Mahsan Sheshmani, Haleh Karami, Elham Motallebi, (2019). The effects of two types of bleaching agents on color and translucency changes of three types of composite with or without surface rebounding, Journal of Dental Medicine, 32(3), 146-155. magiran.com/p2076623
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، مهسان ششمانی، هاله کرمی، الهام مطلبی، بررسی اثردو نوع ماده بلیچینگ برتغییر رنگ و ترنسلوسنسی سه نوع کامپوزیت در حضور یا عدم حضور لایه پوشاننده سطحی. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 32(3): 146-155. magiran.com/p2076623
Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Mahsan Sheshmani, Haleh Karami, Elham Motallebi, The effects of two types of bleaching agents on color and translucency changes of three types of composite with or without surface rebounding, Journal of Dental Medicine, 2019; 32(3): 146-155. magiran.com/p2076623
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، مهسان ششمانی، هاله کرمی، الهام مطلبی، "بررسی اثردو نوع ماده بلیچینگ برتغییر رنگ و ترنسلوسنسی سه نوع کامپوزیت در حضور یا عدم حضور لایه پوشاننده سطحی"، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 32، شماره 3 (1398): 146-155. magiran.com/p2076623
Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Mahsan Sheshmani, Haleh Karami, Elham Motallebi, "The effects of two types of bleaching agents on color and translucency changes of three types of composite with or without surface rebounding", Journal of Dental Medicine 32, no.3 (2019): 146-155. magiran.com/p2076623
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، مهسان ششمانی، هاله کرمی، الهام مطلبی، (1398). 'بررسی اثردو نوع ماده بلیچینگ برتغییر رنگ و ترنسلوسنسی سه نوع کامپوزیت در حضور یا عدم حضور لایه پوشاننده سطحی'، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32(3)، صص.146-155. magiran.com/p2076623
Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Mahsan Sheshmani, Haleh Karami, Elham Motallebi, (2019). 'The effects of two types of bleaching agents on color and translucency changes of three types of composite with or without surface rebounding', Journal of Dental Medicine, 32(3), pp.146-155. magiran.com/p2076623
عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ مهسان ششمانی؛ هاله کرمی؛ الهام مطلبی. "بررسی اثردو نوع ماده بلیچینگ برتغییر رنگ و ترنسلوسنسی سه نوع کامپوزیت در حضور یا عدم حضور لایه پوشاننده سطحی". مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32 ،3 ، 1398، 146-155. magiran.com/p2076623
Abdolrahim Davari; Alireza Daneshkazemi; Mahsan Sheshmani; Haleh Karami; Elham Motallebi. "The effects of two types of bleaching agents on color and translucency changes of three types of composite with or without surface rebounding", Journal of Dental Medicine, 32, 3, 2019, 146-155. magiran.com/p2076623
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال