ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساره حبیب زاده، مینا خیام زاده، عسل مروج، آفاق توسلی، (1398). بررسی راهکارهای درمانی پروتزی در بیماران مبتلا به زروستومیا و بی دندانی کامل: مروری بر مقالات، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32(3)، 193-200. magiran.com/p2076629
Sareh Habibzadeh, Mina Khayamzadeh, Asal Moravej, Afagh Tavasoli, (2019). Various prosthetic treatment options in complete edentulous patients with xerostomia: A literature review, Journal of Dental Medicine, 32(3), 193-200. magiran.com/p2076629
ساره حبیب زاده، مینا خیام زاده، عسل مروج، آفاق توسلی، بررسی راهکارهای درمانی پروتزی در بیماران مبتلا به زروستومیا و بی دندانی کامل: مروری بر مقالات. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 32(3): 193-200. magiran.com/p2076629
Sareh Habibzadeh, Mina Khayamzadeh, Asal Moravej, Afagh Tavasoli, Various prosthetic treatment options in complete edentulous patients with xerostomia: A literature review, Journal of Dental Medicine, 2019; 32(3): 193-200. magiran.com/p2076629
ساره حبیب زاده، مینا خیام زاده، عسل مروج، آفاق توسلی، "بررسی راهکارهای درمانی پروتزی در بیماران مبتلا به زروستومیا و بی دندانی کامل: مروری بر مقالات"، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 32، شماره 3 (1398): 193-200. magiran.com/p2076629
Sareh Habibzadeh, Mina Khayamzadeh, Asal Moravej, Afagh Tavasoli, "Various prosthetic treatment options in complete edentulous patients with xerostomia: A literature review", Journal of Dental Medicine 32, no.3 (2019): 193-200. magiran.com/p2076629
ساره حبیب زاده، مینا خیام زاده، عسل مروج، آفاق توسلی، (1398). 'بررسی راهکارهای درمانی پروتزی در بیماران مبتلا به زروستومیا و بی دندانی کامل: مروری بر مقالات'، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32(3)، صص.193-200. magiran.com/p2076629
Sareh Habibzadeh, Mina Khayamzadeh, Asal Moravej, Afagh Tavasoli, (2019). 'Various prosthetic treatment options in complete edentulous patients with xerostomia: A literature review', Journal of Dental Medicine, 32(3), pp.193-200. magiran.com/p2076629
ساره حبیب زاده؛ مینا خیام زاده؛ عسل مروج؛ آفاق توسلی. "بررسی راهکارهای درمانی پروتزی در بیماران مبتلا به زروستومیا و بی دندانی کامل: مروری بر مقالات". مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 32 ،3 ، 1398، 193-200. magiran.com/p2076629
Sareh Habibzadeh; Mina Khayamzadeh; Asal Moravej; Afagh Tavasoli. "Various prosthetic treatment options in complete edentulous patients with xerostomia: A literature review", Journal of Dental Medicine, 32, 3, 2019, 193-200. magiran.com/p2076629
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال