ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پخشان خضرنژاد، محمد رضا پورمحمدی، شهریور روستایی، (1398). تحلیل حق به شهر در فضاهای عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت جنسیتی.نمونه ی موردی:شهر ارومیه، فصلنامه زن و جامعه، 10(4)، 195-222. magiran.com/p2076648
Pakhshan Khezrnezhad , . Mohammad Reza Pourmohammadi, Shahrivar Roostaei, (2019). Analysis of the right to the city in urban public spaces with emphasis on gender Equity Approach. Case Study: Urmia City, Journal of Woman & Society, 10(4), 195-222. magiran.com/p2076648
پخشان خضرنژاد، محمد رضا پورمحمدی، شهریور روستایی، تحلیل حق به شهر در فضاهای عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت جنسیتی.نمونه ی موردی:شهر ارومیه. فصلنامه زن و جامعه، 1398؛ 10(4): 195-222. magiran.com/p2076648
Pakhshan Khezrnezhad , . Mohammad Reza Pourmohammadi, Shahrivar Roostaei, Analysis of the right to the city in urban public spaces with emphasis on gender Equity Approach. Case Study: Urmia City, Journal of Woman & Society, 2019; 10(4): 195-222. magiran.com/p2076648
پخشان خضرنژاد، محمد رضا پورمحمدی، شهریور روستایی، "تحلیل حق به شهر در فضاهای عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت جنسیتی.نمونه ی موردی:شهر ارومیه"، فصلنامه زن و جامعه 10، شماره 4 (1398): 195-222. magiran.com/p2076648
Pakhshan Khezrnezhad , . Mohammad Reza Pourmohammadi, Shahrivar Roostaei, "Analysis of the right to the city in urban public spaces with emphasis on gender Equity Approach. Case Study: Urmia City", Journal of Woman & Society 10, no.4 (2019): 195-222. magiran.com/p2076648
پخشان خضرنژاد، محمد رضا پورمحمدی، شهریور روستایی، (1398). 'تحلیل حق به شهر در فضاهای عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت جنسیتی.نمونه ی موردی:شهر ارومیه'، فصلنامه زن و جامعه، 10(4)، صص.195-222. magiran.com/p2076648
Pakhshan Khezrnezhad , . Mohammad Reza Pourmohammadi, Shahrivar Roostaei, (2019). 'Analysis of the right to the city in urban public spaces with emphasis on gender Equity Approach. Case Study: Urmia City', Journal of Woman & Society, 10(4), pp.195-222. magiran.com/p2076648
پخشان خضرنژاد؛ محمد رضا پورمحمدی؛ شهریور روستایی. "تحلیل حق به شهر در فضاهای عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت جنسیتی.نمونه ی موردی:شهر ارومیه". فصلنامه زن و جامعه، 10 ،4 ، 1398، 195-222. magiran.com/p2076648
Pakhshan Khezrnezhad ; . Mohammad Reza Pourmohammadi; Shahrivar Roostaei. "Analysis of the right to the city in urban public spaces with emphasis on gender Equity Approach. Case Study: Urmia City", Journal of Woman & Society, 10, 4, 2019, 195-222. magiran.com/p2076648
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال