ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر طالب پور، معصومه نظری آزاد، مجید کاشانی، (1398). تحلیل جامعه شناختی از نابرابری جنسیتی در ورزش (از منظر زنان ورزشکار قهرمان ملی)، فصلنامه زن و جامعه، 10(4)، 289-316. magiran.com/p2076653
Akbar Talebpour , Masoumeh Nazari Azad, Majid Kashani, (2019). Sociological Analysis of Gender Inequality in Sport (The Perspective of Female National Hero Athlete), Journal of Woman & Society, 10(4), 289-316. magiran.com/p2076653
اکبر طالب پور، معصومه نظری آزاد، مجید کاشانی، تحلیل جامعه شناختی از نابرابری جنسیتی در ورزش (از منظر زنان ورزشکار قهرمان ملی). فصلنامه زن و جامعه، 1398؛ 10(4): 289-316. magiran.com/p2076653
Akbar Talebpour , Masoumeh Nazari Azad, Majid Kashani, Sociological Analysis of Gender Inequality in Sport (The Perspective of Female National Hero Athlete), Journal of Woman & Society, 2019; 10(4): 289-316. magiran.com/p2076653
اکبر طالب پور، معصومه نظری آزاد، مجید کاشانی، "تحلیل جامعه شناختی از نابرابری جنسیتی در ورزش (از منظر زنان ورزشکار قهرمان ملی)"، فصلنامه زن و جامعه 10، شماره 4 (1398): 289-316. magiran.com/p2076653
Akbar Talebpour , Masoumeh Nazari Azad, Majid Kashani, "Sociological Analysis of Gender Inequality in Sport (The Perspective of Female National Hero Athlete)", Journal of Woman & Society 10, no.4 (2019): 289-316. magiran.com/p2076653
اکبر طالب پور، معصومه نظری آزاد، مجید کاشانی، (1398). 'تحلیل جامعه شناختی از نابرابری جنسیتی در ورزش (از منظر زنان ورزشکار قهرمان ملی)'، فصلنامه زن و جامعه، 10(4)، صص.289-316. magiran.com/p2076653
Akbar Talebpour , Masoumeh Nazari Azad, Majid Kashani, (2019). 'Sociological Analysis of Gender Inequality in Sport (The Perspective of Female National Hero Athlete)', Journal of Woman & Society, 10(4), pp.289-316. magiran.com/p2076653
اکبر طالب پور؛ معصومه نظری آزاد؛ مجید کاشانی. "تحلیل جامعه شناختی از نابرابری جنسیتی در ورزش (از منظر زنان ورزشکار قهرمان ملی)". فصلنامه زن و جامعه، 10 ،4 ، 1398، 289-316. magiran.com/p2076653
Akbar Talebpour ; Masoumeh Nazari Azad; Majid Kashani. "Sociological Analysis of Gender Inequality in Sport (The Perspective of Female National Hero Athlete)", Journal of Woman & Society, 10, 4, 2019, 289-316. magiran.com/p2076653
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال