ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شراره مجدزاده طباطبایی، غلامرضا رضائی، فائزه زرین کلاه، (1398). تاثیر ترکیب جنسیتی هیات مدیره بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه زن و جامعه، 10(4)، 317-338. magiran.com/p2076654
Sharareh Majdzadeh Tabatabaei , Gholamreza Rezaei, Faezeh Zrinkolah, (2019). The Effect of Board Gender Diversity on the Information Asymmetry for the companies listed on Tehran Stock Exchange, Journal of Woman & Society, 10(4), 317-338. magiran.com/p2076654
شراره مجدزاده طباطبایی، غلامرضا رضائی، فائزه زرین کلاه، تاثیر ترکیب جنسیتی هیات مدیره بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه زن و جامعه، 1398؛ 10(4): 317-338. magiran.com/p2076654
Sharareh Majdzadeh Tabatabaei , Gholamreza Rezaei, Faezeh Zrinkolah, The Effect of Board Gender Diversity on the Information Asymmetry for the companies listed on Tehran Stock Exchange, Journal of Woman & Society, 2019; 10(4): 317-338. magiran.com/p2076654
شراره مجدزاده طباطبایی، غلامرضا رضائی، فائزه زرین کلاه، "تاثیر ترکیب جنسیتی هیات مدیره بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه زن و جامعه 10، شماره 4 (1398): 317-338. magiran.com/p2076654
Sharareh Majdzadeh Tabatabaei , Gholamreza Rezaei, Faezeh Zrinkolah, "The Effect of Board Gender Diversity on the Information Asymmetry for the companies listed on Tehran Stock Exchange", Journal of Woman & Society 10, no.4 (2019): 317-338. magiran.com/p2076654
شراره مجدزاده طباطبایی، غلامرضا رضائی، فائزه زرین کلاه، (1398). 'تاثیر ترکیب جنسیتی هیات مدیره بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه زن و جامعه، 10(4)، صص.317-338. magiran.com/p2076654
Sharareh Majdzadeh Tabatabaei , Gholamreza Rezaei, Faezeh Zrinkolah, (2019). 'The Effect of Board Gender Diversity on the Information Asymmetry for the companies listed on Tehran Stock Exchange', Journal of Woman & Society, 10(4), pp.317-338. magiran.com/p2076654
شراره مجدزاده طباطبایی؛ غلامرضا رضائی؛ فائزه زرین کلاه. "تاثیر ترکیب جنسیتی هیات مدیره بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه زن و جامعه، 10 ،4 ، 1398، 317-338. magiran.com/p2076654
Sharareh Majdzadeh Tabatabaei ; Gholamreza Rezaei; Faezeh Zrinkolah. "The Effect of Board Gender Diversity on the Information Asymmetry for the companies listed on Tehran Stock Exchange", Journal of Woman & Society, 10, 4, 2019, 317-338. magiran.com/p2076654
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال