ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی صباغی فریز، آرمین توحیدی، مهدی ژندی، مهدی دهقان بنادکی، نسیم وکیلی، (1398). مقایسه اثر دو نوع پروبیوتیک متفاوت بر فراسنجه های بیوشیمیایی و هورمونی خون، و عملکرد رشد گوساله های شیرخوار، مجله علوم دامی ایران، 50(3)، 185-196. magiran.com/p2076712
Morteza Sabbaghi Feriz, Armin Towhidi , Mahdi Zhandi, Mahdi Dehghan Banadaki, Nasim Vakili, (2020). Comparison of two different probiotics effects on blood biochemical and hormonal parameters, and growth performance in suckling calves, Iranian Journal of Animal Science, 50(3), 185-196. magiran.com/p2076712
مرتضی صباغی فریز، آرمین توحیدی، مهدی ژندی، مهدی دهقان بنادکی، نسیم وکیلی، مقایسه اثر دو نوع پروبیوتیک متفاوت بر فراسنجه های بیوشیمیایی و هورمونی خون، و عملکرد رشد گوساله های شیرخوار. مجله علوم دامی ایران، 1398؛ 50(3): 185-196. magiran.com/p2076712
Morteza Sabbaghi Feriz, Armin Towhidi , Mahdi Zhandi, Mahdi Dehghan Banadaki, Nasim Vakili, Comparison of two different probiotics effects on blood biochemical and hormonal parameters, and growth performance in suckling calves, Iranian Journal of Animal Science, 2020; 50(3): 185-196. magiran.com/p2076712
مرتضی صباغی فریز، آرمین توحیدی، مهدی ژندی، مهدی دهقان بنادکی، نسیم وکیلی، "مقایسه اثر دو نوع پروبیوتیک متفاوت بر فراسنجه های بیوشیمیایی و هورمونی خون، و عملکرد رشد گوساله های شیرخوار"، مجله علوم دامی ایران 50، شماره 3 (1398): 185-196. magiran.com/p2076712
Morteza Sabbaghi Feriz, Armin Towhidi , Mahdi Zhandi, Mahdi Dehghan Banadaki, Nasim Vakili, "Comparison of two different probiotics effects on blood biochemical and hormonal parameters, and growth performance in suckling calves", Iranian Journal of Animal Science 50, no.3 (2020): 185-196. magiran.com/p2076712
مرتضی صباغی فریز، آرمین توحیدی، مهدی ژندی، مهدی دهقان بنادکی، نسیم وکیلی، (1398). 'مقایسه اثر دو نوع پروبیوتیک متفاوت بر فراسنجه های بیوشیمیایی و هورمونی خون، و عملکرد رشد گوساله های شیرخوار'، مجله علوم دامی ایران، 50(3)، صص.185-196. magiran.com/p2076712
Morteza Sabbaghi Feriz, Armin Towhidi , Mahdi Zhandi, Mahdi Dehghan Banadaki, Nasim Vakili, (2020). 'Comparison of two different probiotics effects on blood biochemical and hormonal parameters, and growth performance in suckling calves', Iranian Journal of Animal Science, 50(3), pp.185-196. magiran.com/p2076712
مرتضی صباغی فریز؛ آرمین توحیدی؛ مهدی ژندی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ نسیم وکیلی. "مقایسه اثر دو نوع پروبیوتیک متفاوت بر فراسنجه های بیوشیمیایی و هورمونی خون، و عملکرد رشد گوساله های شیرخوار". مجله علوم دامی ایران، 50 ،3 ، 1398، 185-196. magiran.com/p2076712
Morteza Sabbaghi Feriz; Armin Towhidi ; Mahdi Zhandi; Mahdi Dehghan Banadaki; Nasim Vakili. "Comparison of two different probiotics effects on blood biochemical and hormonal parameters, and growth performance in suckling calves", Iranian Journal of Animal Science, 50, 3, 2020, 185-196. magiran.com/p2076712
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال