ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا خواجه الدینی، رسول پیرمحمدی، حامد خلیلوندی، بهزاد اسدنژاد، (1398). مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت شده در جیره آغازین بر عملکرد و فراسنجه های متابولیکی بره های زود شیرگیری شده قزل، مجله علوم دامی ایران، 50(3)، 217-228. magiran.com/p2076715
Roya Khajealdini, Rasoul Pirmohammadi, Hamed Khalilvandi, Behroozyar , Behzad Asadnezhad, (2020). The effects of different levels of protected unsaturated fatty acid supplement in starter diet on performance and metabolic parameters of early weaned Ghezel lambs, Iranian Journal of Animal Science, 50(3), 217-228. magiran.com/p2076715
رویا خواجه الدینی، رسول پیرمحمدی، حامد خلیلوندی، بهزاد اسدنژاد، مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت شده در جیره آغازین بر عملکرد و فراسنجه های متابولیکی بره های زود شیرگیری شده قزل. مجله علوم دامی ایران، 1398؛ 50(3): 217-228. magiran.com/p2076715
Roya Khajealdini, Rasoul Pirmohammadi, Hamed Khalilvandi, Behroozyar , Behzad Asadnezhad, The effects of different levels of protected unsaturated fatty acid supplement in starter diet on performance and metabolic parameters of early weaned Ghezel lambs, Iranian Journal of Animal Science, 2020; 50(3): 217-228. magiran.com/p2076715
رویا خواجه الدینی، رسول پیرمحمدی، حامد خلیلوندی، بهزاد اسدنژاد، "مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت شده در جیره آغازین بر عملکرد و فراسنجه های متابولیکی بره های زود شیرگیری شده قزل"، مجله علوم دامی ایران 50، شماره 3 (1398): 217-228. magiran.com/p2076715
Roya Khajealdini, Rasoul Pirmohammadi, Hamed Khalilvandi, Behroozyar , Behzad Asadnezhad, "The effects of different levels of protected unsaturated fatty acid supplement in starter diet on performance and metabolic parameters of early weaned Ghezel lambs", Iranian Journal of Animal Science 50, no.3 (2020): 217-228. magiran.com/p2076715
رویا خواجه الدینی، رسول پیرمحمدی، حامد خلیلوندی، بهزاد اسدنژاد، (1398). 'مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت شده در جیره آغازین بر عملکرد و فراسنجه های متابولیکی بره های زود شیرگیری شده قزل'، مجله علوم دامی ایران، 50(3)، صص.217-228. magiran.com/p2076715
Roya Khajealdini, Rasoul Pirmohammadi, Hamed Khalilvandi, Behroozyar , Behzad Asadnezhad, (2020). 'The effects of different levels of protected unsaturated fatty acid supplement in starter diet on performance and metabolic parameters of early weaned Ghezel lambs', Iranian Journal of Animal Science, 50(3), pp.217-228. magiran.com/p2076715
رویا خواجه الدینی؛ رسول پیرمحمدی؛ حامد خلیلوندی؛ بهزاد اسدنژاد. "مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت شده در جیره آغازین بر عملکرد و فراسنجه های متابولیکی بره های زود شیرگیری شده قزل". مجله علوم دامی ایران، 50 ،3 ، 1398، 217-228. magiran.com/p2076715
Roya Khajealdini; Rasoul Pirmohammadi; Hamed Khalilvandi; Behroozyar ; Behzad Asadnezhad. "The effects of different levels of protected unsaturated fatty acid supplement in starter diet on performance and metabolic parameters of early weaned Ghezel lambs", Iranian Journal of Animal Science, 50, 3, 2020, 217-228. magiran.com/p2076715
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال