ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن نوربخش، احمد ساعی، سعید میرترابی، (1398). جایگاه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی (ره)، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 13(48)، 111-130. magiran.com/p2076734
Bahman Noorbakhsh, Ahmad Saee , Saeed Mirtorabi, (2019). The Position of Good Governance in Upstream Documents of the Islamic Republic of Iran and Imam Khomeini's Thought, The Islamic Revolution Approach, 13(48), 111-130. magiran.com/p2076734
بهمن نوربخش، احمد ساعی، سعید میرترابی، جایگاه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی (ره). فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 1398؛ 13(48): 111-130. magiran.com/p2076734
Bahman Noorbakhsh, Ahmad Saee , Saeed Mirtorabi, The Position of Good Governance in Upstream Documents of the Islamic Republic of Iran and Imam Khomeini's Thought, The Islamic Revolution Approach, 2019; 13(48): 111-130. magiran.com/p2076734
بهمن نوربخش، احمد ساعی، سعید میرترابی، "جایگاه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی (ره)"، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی 13، شماره 48 (1398): 111-130. magiran.com/p2076734
Bahman Noorbakhsh, Ahmad Saee , Saeed Mirtorabi, "The Position of Good Governance in Upstream Documents of the Islamic Republic of Iran and Imam Khomeini's Thought", The Islamic Revolution Approach 13, no.48 (2019): 111-130. magiran.com/p2076734
بهمن نوربخش، احمد ساعی، سعید میرترابی، (1398). 'جایگاه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی (ره)'، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 13(48)، صص.111-130. magiran.com/p2076734
Bahman Noorbakhsh, Ahmad Saee , Saeed Mirtorabi, (2019). 'The Position of Good Governance in Upstream Documents of the Islamic Republic of Iran and Imam Khomeini's Thought', The Islamic Revolution Approach, 13(48), pp.111-130. magiran.com/p2076734
بهمن نوربخش؛ احمد ساعی؛ سعید میرترابی. "جایگاه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی (ره)". فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 13 ،48 ، 1398، 111-130. magiran.com/p2076734
Bahman Noorbakhsh; Ahmad Saee ; Saeed Mirtorabi. "The Position of Good Governance in Upstream Documents of the Islamic Republic of Iran and Imam Khomeini's Thought", The Islamic Revolution Approach, 13, 48, 2019, 111-130. magiran.com/p2076734
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال