ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم اسماعیل پور، لاله معافی، راضیه هوشمند دلیر، رویا اکبرزاده، (1398). بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 98-1397، مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، 14(1)، 17-25. magiran.com/p2076762
Maryam Esmaeilpour, Laleh Moafi, Raziyeh Houshmand Dalir, Roya Akbarzadh, (2019). evaluation of the Student Satisfaction about the Performance of Faculty Members of Sabzevar University of Medical Sciences in 1397-98, Paramedical Sciences and Military Health, 14(1), 17-25. magiran.com/p2076762
مریم اسماعیل پور، لاله معافی، راضیه هوشمند دلیر، رویا اکبرزاده، بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 98-1397. مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، 1398؛ 14(1): 17-25. magiran.com/p2076762
Maryam Esmaeilpour, Laleh Moafi, Raziyeh Houshmand Dalir, Roya Akbarzadh, evaluation of the Student Satisfaction about the Performance of Faculty Members of Sabzevar University of Medical Sciences in 1397-98, Paramedical Sciences and Military Health, 2019; 14(1): 17-25. magiran.com/p2076762
مریم اسماعیل پور، لاله معافی، راضیه هوشمند دلیر، رویا اکبرزاده، "بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 98-1397"، مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی 14، شماره 1 (1398): 17-25. magiran.com/p2076762
Maryam Esmaeilpour, Laleh Moafi, Raziyeh Houshmand Dalir, Roya Akbarzadh, "evaluation of the Student Satisfaction about the Performance of Faculty Members of Sabzevar University of Medical Sciences in 1397-98", Paramedical Sciences and Military Health 14, no.1 (2019): 17-25. magiran.com/p2076762
مریم اسماعیل پور، لاله معافی، راضیه هوشمند دلیر، رویا اکبرزاده، (1398). 'بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 98-1397'، مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، 14(1)، صص.17-25. magiran.com/p2076762
Maryam Esmaeilpour, Laleh Moafi, Raziyeh Houshmand Dalir, Roya Akbarzadh, (2019). 'evaluation of the Student Satisfaction about the Performance of Faculty Members of Sabzevar University of Medical Sciences in 1397-98', Paramedical Sciences and Military Health, 14(1), pp.17-25. magiran.com/p2076762
مریم اسماعیل پور؛ لاله معافی؛ راضیه هوشمند دلیر؛ رویا اکبرزاده. "بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 98-1397". مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، 14 ،1 ، 1398، 17-25. magiran.com/p2076762
Maryam Esmaeilpour; Laleh Moafi; Raziyeh Houshmand Dalir; Roya Akbarzadh. "evaluation of the Student Satisfaction about the Performance of Faculty Members of Sabzevar University of Medical Sciences in 1397-98", Paramedical Sciences and Military Health, 14, 1, 2019, 17-25. magiran.com/p2076762
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال