ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Najmeh Pakdaman , Amanollah Javanshah, Marieh Nadi, (2019). The Effects of some Inorganic-, Synthetic- and Organic-Fertilizers on the Vegetative Growth and Iron Content in Pistachio cv. Ghazvini under Alkaline Conditions, Journal of Nuts, 10(2), 127-137. magiran.com/p2076872
Najmeh Pakdaman , Amanollah Javanshah, Marieh Nadi, The Effects of some Inorganic-, Synthetic- and Organic-Fertilizers on the Vegetative Growth and Iron Content in Pistachio cv. Ghazvini under Alkaline Conditions, Journal of Nuts, 2019; 10(2): 127-137. magiran.com/p2076872
Najmeh Pakdaman , Amanollah Javanshah, Marieh Nadi, "The Effects of some Inorganic-, Synthetic- and Organic-Fertilizers on the Vegetative Growth and Iron Content in Pistachio cv. Ghazvini under Alkaline Conditions", Journal of Nuts 10, no.2 (2019): 127-137. magiran.com/p2076872
Najmeh Pakdaman , Amanollah Javanshah, Marieh Nadi, (2019). 'The Effects of some Inorganic-, Synthetic- and Organic-Fertilizers on the Vegetative Growth and Iron Content in Pistachio cv. Ghazvini under Alkaline Conditions', Journal of Nuts, 10(2), pp.127-137. magiran.com/p2076872
Najmeh Pakdaman ; Amanollah Javanshah; Marieh Nadi. "The Effects of some Inorganic-, Synthetic- and Organic-Fertilizers on the Vegetative Growth and Iron Content in Pistachio cv. Ghazvini under Alkaline Conditions", Journal of Nuts, 10, 2, 2019, 127-137. magiran.com/p2076872
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال