ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسمن واحدی مزدآبادی، محبوبه بزرگی، فاطمه فرجادمند، ماریا بینش مروستی، تهمینه اکبرزاده، مهناز خانوی، مینا سعیدی، (1397). بررسی داروهای قلبی بر پایه سنگ های معدنی در طب سنتی ایران، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 9(4)، 309. magiran.com/p2076977
Yasaman Vahedi, Mazdabadi, Mahbubeh Bozorgi, Fatemeh Farjadmand, Marya Binesh Marvasti, Tahmineh Akbarzadeh, Mahnaz Khanavi, Mina Saeedia, (2019). Investigation of cardiovascular drugs based on the minerals in Persian medicine, Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 9(4), 309. magiran.com/p2076977
یاسمن واحدی مزدآبادی، محبوبه بزرگی، فاطمه فرجادمند، ماریا بینش مروستی، تهمینه اکبرزاده، مهناز خانوی، مینا سعیدی، بررسی داروهای قلبی بر پایه سنگ های معدنی در طب سنتی ایران. مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1397؛ 9(4): 309. magiran.com/p2076977
Yasaman Vahedi, Mazdabadi, Mahbubeh Bozorgi, Fatemeh Farjadmand, Marya Binesh Marvasti, Tahmineh Akbarzadeh, Mahnaz Khanavi, Mina Saeedia, Investigation of cardiovascular drugs based on the minerals in Persian medicine, Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 2019; 9(4): 309. magiran.com/p2076977
یاسمن واحدی مزدآبادی، محبوبه بزرگی، فاطمه فرجادمند، ماریا بینش مروستی، تهمینه اکبرزاده، مهناز خانوی، مینا سعیدی، "بررسی داروهای قلبی بر پایه سنگ های معدنی در طب سنتی ایران"، مجله طب سنتی اسلام و ایران 9، شماره 4 (1397): 309. magiran.com/p2076977
Yasaman Vahedi, Mazdabadi, Mahbubeh Bozorgi, Fatemeh Farjadmand, Marya Binesh Marvasti, Tahmineh Akbarzadeh, Mahnaz Khanavi, Mina Saeedia, "Investigation of cardiovascular drugs based on the minerals in Persian medicine", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 9, no.4 (2019): 309. magiran.com/p2076977
یاسمن واحدی مزدآبادی، محبوبه بزرگی، فاطمه فرجادمند، ماریا بینش مروستی، تهمینه اکبرزاده، مهناز خانوی، مینا سعیدی، (1397). 'بررسی داروهای قلبی بر پایه سنگ های معدنی در طب سنتی ایران'، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 9(4)، صص.309. magiran.com/p2076977
Yasaman Vahedi, Mazdabadi, Mahbubeh Bozorgi, Fatemeh Farjadmand, Marya Binesh Marvasti, Tahmineh Akbarzadeh, Mahnaz Khanavi, Mina Saeedia, (2019). 'Investigation of cardiovascular drugs based on the minerals in Persian medicine', Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 9(4), pp.309. magiran.com/p2076977
یاسمن واحدی مزدآبادی؛ محبوبه بزرگی؛ فاطمه فرجادمند؛ ماریا بینش مروستی؛ تهمینه اکبرزاده؛ مهناز خانوی؛ مینا سعیدی. "بررسی داروهای قلبی بر پایه سنگ های معدنی در طب سنتی ایران". مجله طب سنتی اسلام و ایران، 9 ،4 ، 1397، 309. magiran.com/p2076977
Yasaman Vahedi; Mazdabadi; Mahbubeh Bozorgi; Fatemeh Farjadmand; Marya Binesh Marvasti; Tahmineh Akbarzadeh; Mahnaz Khanavi; Mina Saeedia. "Investigation of cardiovascular drugs based on the minerals in Persian medicine", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 9, 4, 2019, 309. magiran.com/p2076977
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال