ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه صادقی، صدیقه یوسف زاده، سمیه ماهروزاده، سید رضا مظلوم، حسن رخشنده، (1397). تاثیر کپسول گرده خرما بر اختلال میل و تحریک جنسی زنان یائسه، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 9(4)، 287. magiran.com/p2076980
Somayeh Sadeghi, Sedigheh Yosefzadeh, Somayeh Mahrozadeh, Seyed Reza Mazloum, d, Hassan Rakhshandeh, (2019). The effect of date palm pollen capsule on female sexual interest/arousal disorder in menopausal woman, Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 9(4), 287. magiran.com/p2076980
سمیه صادقی، صدیقه یوسف زاده، سمیه ماهروزاده، سید رضا مظلوم، حسن رخشنده، تاثیر کپسول گرده خرما بر اختلال میل و تحریک جنسی زنان یائسه. مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1397؛ 9(4): 287. magiran.com/p2076980
Somayeh Sadeghi, Sedigheh Yosefzadeh, Somayeh Mahrozadeh, Seyed Reza Mazloum, d, Hassan Rakhshandeh, The effect of date palm pollen capsule on female sexual interest/arousal disorder in menopausal woman, Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 2019; 9(4): 287. magiran.com/p2076980
سمیه صادقی، صدیقه یوسف زاده، سمیه ماهروزاده، سید رضا مظلوم، حسن رخشنده، "تاثیر کپسول گرده خرما بر اختلال میل و تحریک جنسی زنان یائسه"، مجله طب سنتی اسلام و ایران 9، شماره 4 (1397): 287. magiran.com/p2076980
Somayeh Sadeghi, Sedigheh Yosefzadeh, Somayeh Mahrozadeh, Seyed Reza Mazloum, d, Hassan Rakhshandeh, "The effect of date palm pollen capsule on female sexual interest/arousal disorder in menopausal woman", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 9, no.4 (2019): 287. magiran.com/p2076980
سمیه صادقی، صدیقه یوسف زاده، سمیه ماهروزاده، سید رضا مظلوم، حسن رخشنده، (1397). 'تاثیر کپسول گرده خرما بر اختلال میل و تحریک جنسی زنان یائسه'، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 9(4)، صص.287. magiran.com/p2076980
Somayeh Sadeghi, Sedigheh Yosefzadeh, Somayeh Mahrozadeh, Seyed Reza Mazloum, d, Hassan Rakhshandeh, (2019). 'The effect of date palm pollen capsule on female sexual interest/arousal disorder in menopausal woman', Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 9(4), pp.287. magiran.com/p2076980
سمیه صادقی؛ صدیقه یوسف زاده؛ سمیه ماهروزاده؛ سید رضا مظلوم؛ حسن رخشنده. "تاثیر کپسول گرده خرما بر اختلال میل و تحریک جنسی زنان یائسه". مجله طب سنتی اسلام و ایران، 9 ،4 ، 1397، 287. magiran.com/p2076980
Somayeh Sadeghi; Sedigheh Yosefzadeh; Somayeh Mahrozadeh; Seyed Reza Mazloum; d; Hassan Rakhshandeh. "The effect of date palm pollen capsule on female sexual interest/arousal disorder in menopausal woman", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 9, 4, 2019, 287. magiran.com/p2076980
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال