ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی مکتوبیان، شیرین پازوکی، حسام الدین مدیر، علیرضا کمالی، امیر رضا نعیمی، (1398). مقایسه اثرات همودینامیک و ضد درد تزریق زیر جلدی دکسمدتومیدین ومارکائین 5.0 درصد دربیماران کاندید عمل جراحی هرنی و مدیریت درد بعد از عمل جراحی، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 41(2)، 46-55. magiran.com/p2077037
Mehdi Maktoobian, Shirin Pazooki, Hesamaldin Moudir, Alireza Kamali, Amirreza Naeemi, (2020). Comparison of Hemodynamic and Analgesic Effects of Subcutaneous Dexmedetomidine Versus Marcaine 0.5% on Herniorrhaphy Scheduled Patients, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 41(2), 46-55. magiran.com/p2077037
مهدی مکتوبیان، شیرین پازوکی، حسام الدین مدیر، علیرضا کمالی، امیر رضا نعیمی، مقایسه اثرات همودینامیک و ضد درد تزریق زیر جلدی دکسمدتومیدین ومارکائین 5.0 درصد دربیماران کاندید عمل جراحی هرنی و مدیریت درد بعد از عمل جراحی. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1398؛ 41(2): 46-55. magiran.com/p2077037
Mehdi Maktoobian, Shirin Pazooki, Hesamaldin Moudir, Alireza Kamali, Amirreza Naeemi, Comparison of Hemodynamic and Analgesic Effects of Subcutaneous Dexmedetomidine Versus Marcaine 0.5% on Herniorrhaphy Scheduled Patients, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2020; 41(2): 46-55. magiran.com/p2077037
مهدی مکتوبیان، شیرین پازوکی، حسام الدین مدیر، علیرضا کمالی، امیر رضا نعیمی، "مقایسه اثرات همودینامیک و ضد درد تزریق زیر جلدی دکسمدتومیدین ومارکائین 5.0 درصد دربیماران کاندید عمل جراحی هرنی و مدیریت درد بعد از عمل جراحی"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 41، شماره 2 (1398): 46-55. magiran.com/p2077037
Mehdi Maktoobian, Shirin Pazooki, Hesamaldin Moudir, Alireza Kamali, Amirreza Naeemi, "Comparison of Hemodynamic and Analgesic Effects of Subcutaneous Dexmedetomidine Versus Marcaine 0.5% on Herniorrhaphy Scheduled Patients", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 41, no.2 (2020): 46-55. magiran.com/p2077037
مهدی مکتوبیان، شیرین پازوکی، حسام الدین مدیر، علیرضا کمالی، امیر رضا نعیمی، (1398). 'مقایسه اثرات همودینامیک و ضد درد تزریق زیر جلدی دکسمدتومیدین ومارکائین 5.0 درصد دربیماران کاندید عمل جراحی هرنی و مدیریت درد بعد از عمل جراحی'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 41(2)، صص.46-55. magiran.com/p2077037
Mehdi Maktoobian, Shirin Pazooki, Hesamaldin Moudir, Alireza Kamali, Amirreza Naeemi, (2020). 'Comparison of Hemodynamic and Analgesic Effects of Subcutaneous Dexmedetomidine Versus Marcaine 0.5% on Herniorrhaphy Scheduled Patients', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 41(2), pp.46-55. magiran.com/p2077037
مهدی مکتوبیان؛ شیرین پازوکی؛ حسام الدین مدیر؛ علیرضا کمالی؛ امیر رضا نعیمی. "مقایسه اثرات همودینامیک و ضد درد تزریق زیر جلدی دکسمدتومیدین ومارکائین 5.0 درصد دربیماران کاندید عمل جراحی هرنی و مدیریت درد بعد از عمل جراحی". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 41 ،2 ، 1398، 46-55. magiran.com/p2077037
Mehdi Maktoobian; Shirin Pazooki; Hesamaldin Moudir; Alireza Kamali; Amirreza Naeemi. "Comparison of Hemodynamic and Analgesic Effects of Subcutaneous Dexmedetomidine Versus Marcaine 0.5% on Herniorrhaphy Scheduled Patients", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 41, 2, 2020, 46-55. magiran.com/p2077037
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال