ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه اسدی، حسن متین همایی ، فرشاد غزالیان، (1398). تاثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر بیان ژن پروتئین های N-cadherin و β-catenin در بطن چپ قلب موش ها، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(549)، 1213-1219. magiran.com/p2077128
Masoumeh Asadi, Hasan Matin Homaee, Farshad Ghazalian, (2019). The Effect of Eight Weeks of Moderate Intensity Aerobic Training on the Gene Expression of N-cadherin and β-catenin Proteins in the Left Ventricle of the Rat's Heart, Journal Of Isfahan Medical School, 37(549), 1213-1219. magiran.com/p2077128
معصومه اسدی، حسن متین همایی ، فرشاد غزالیان، تاثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر بیان ژن پروتئین های N-cadherin و β-catenin در بطن چپ قلب موش ها. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(549): 1213-1219. magiran.com/p2077128
Masoumeh Asadi, Hasan Matin Homaee, Farshad Ghazalian, The Effect of Eight Weeks of Moderate Intensity Aerobic Training on the Gene Expression of N-cadherin and β-catenin Proteins in the Left Ventricle of the Rat's Heart, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(549): 1213-1219. magiran.com/p2077128
معصومه اسدی، حسن متین همایی ، فرشاد غزالیان، "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر بیان ژن پروتئین های N-cadherin و β-catenin در بطن چپ قلب موش ها"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 549 (1398): 1213-1219. magiran.com/p2077128
Masoumeh Asadi, Hasan Matin Homaee, Farshad Ghazalian, "The Effect of Eight Weeks of Moderate Intensity Aerobic Training on the Gene Expression of N-cadherin and β-catenin Proteins in the Left Ventricle of the Rat's Heart", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.549 (2019): 1213-1219. magiran.com/p2077128
معصومه اسدی، حسن متین همایی ، فرشاد غزالیان، (1398). 'تاثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر بیان ژن پروتئین های N-cadherin و β-catenin در بطن چپ قلب موش ها'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(549)، صص.1213-1219. magiran.com/p2077128
Masoumeh Asadi, Hasan Matin Homaee, Farshad Ghazalian, (2019). 'The Effect of Eight Weeks of Moderate Intensity Aerobic Training on the Gene Expression of N-cadherin and β-catenin Proteins in the Left Ventricle of the Rat's Heart', Journal Of Isfahan Medical School, 37(549), pp.1213-1219. magiran.com/p2077128
معصومه اسدی؛ حسن متین همایی ؛ فرشاد غزالیان. "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر بیان ژن پروتئین های N-cadherin و β-catenin در بطن چپ قلب موش ها". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،549 ، 1398، 1213-1219. magiran.com/p2077128
Masoumeh Asadi; Hasan Matin Homaee; Farshad Ghazalian. "The Effect of Eight Weeks of Moderate Intensity Aerobic Training on the Gene Expression of N-cadherin and β-catenin Proteins in the Left Ventricle of the Rat's Heart", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 549, 2019, 1213-1219. magiran.com/p2077128
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال