ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران شاه زمانی، نجمه خلیفه، (1398). ارتباط بین فاصله ی زمانی بین باز کردن کلامپ آئورت تا پایان بای پس قلبی- ریوی با نتایج جراحی بای پس عروق کرونر، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(550)، 1220-1225. magiran.com/p2077141
Mehran Shahzamani, Najmeh Khalifeh , (2019). The Relation between the Mean Time Interval of Opening of Aortic Cross Clamp to the End of Cardiopulmonary Bypass with Surgical Results of Patient after Coronary Artery Bypass Grafting Surgery, Journal Of Isfahan Medical School, 37(550), 1220-1225. magiran.com/p2077141
مهران شاه زمانی، نجمه خلیفه، ارتباط بین فاصله ی زمانی بین باز کردن کلامپ آئورت تا پایان بای پس قلبی- ریوی با نتایج جراحی بای پس عروق کرونر. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(550): 1220-1225. magiran.com/p2077141
Mehran Shahzamani, Najmeh Khalifeh , The Relation between the Mean Time Interval of Opening of Aortic Cross Clamp to the End of Cardiopulmonary Bypass with Surgical Results of Patient after Coronary Artery Bypass Grafting Surgery, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(550): 1220-1225. magiran.com/p2077141
مهران شاه زمانی، نجمه خلیفه، "ارتباط بین فاصله ی زمانی بین باز کردن کلامپ آئورت تا پایان بای پس قلبی- ریوی با نتایج جراحی بای پس عروق کرونر"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 550 (1398): 1220-1225. magiran.com/p2077141
Mehran Shahzamani, Najmeh Khalifeh , "The Relation between the Mean Time Interval of Opening of Aortic Cross Clamp to the End of Cardiopulmonary Bypass with Surgical Results of Patient after Coronary Artery Bypass Grafting Surgery", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.550 (2019): 1220-1225. magiran.com/p2077141
مهران شاه زمانی، نجمه خلیفه، (1398). 'ارتباط بین فاصله ی زمانی بین باز کردن کلامپ آئورت تا پایان بای پس قلبی- ریوی با نتایج جراحی بای پس عروق کرونر'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(550)، صص.1220-1225. magiran.com/p2077141
Mehran Shahzamani, Najmeh Khalifeh , (2019). 'The Relation between the Mean Time Interval of Opening of Aortic Cross Clamp to the End of Cardiopulmonary Bypass with Surgical Results of Patient after Coronary Artery Bypass Grafting Surgery', Journal Of Isfahan Medical School, 37(550), pp.1220-1225. magiran.com/p2077141
مهران شاه زمانی؛ نجمه خلیفه. "ارتباط بین فاصله ی زمانی بین باز کردن کلامپ آئورت تا پایان بای پس قلبی- ریوی با نتایج جراحی بای پس عروق کرونر". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،550 ، 1398، 1220-1225. magiran.com/p2077141
Mehran Shahzamani; Najmeh Khalifeh . "The Relation between the Mean Time Interval of Opening of Aortic Cross Clamp to the End of Cardiopulmonary Bypass with Surgical Results of Patient after Coronary Artery Bypass Grafting Surgery", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 550, 2019, 1220-1225. magiran.com/p2077141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال