ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رمضانی، اویس باقری، (1398). آزمون تاثیر حباب های قیمتی سفته بازی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب در بازار بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(32)، 1-20. magiran.com/p2077183
Ali Ramezani , Oveis Bagheri, (2019). Test of effect the rational speculative bubbles and the political cycle based based on the theory of constraint on the rate of return in selected companies of the Tehran Capital Market, Journal of Investment Knowledge, 8(32), 1-20. magiran.com/p2077183
علی رمضانی، اویس باقری، آزمون تاثیر حباب های قیمتی سفته بازی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب در بازار بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1398؛ 8(32): 1-20. magiran.com/p2077183
Ali Ramezani , Oveis Bagheri, Test of effect the rational speculative bubbles and the political cycle based based on the theory of constraint on the rate of return in selected companies of the Tehran Capital Market, Journal of Investment Knowledge, 2019; 8(32): 1-20. magiran.com/p2077183
علی رمضانی، اویس باقری، "آزمون تاثیر حباب های قیمتی سفته بازی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب در بازار بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 8، شماره 32 (1398): 1-20. magiran.com/p2077183
Ali Ramezani , Oveis Bagheri, "Test of effect the rational speculative bubbles and the political cycle based based on the theory of constraint on the rate of return in selected companies of the Tehran Capital Market", Journal of Investment Knowledge 8, no.32 (2019): 1-20. magiran.com/p2077183
علی رمضانی، اویس باقری، (1398). 'آزمون تاثیر حباب های قیمتی سفته بازی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب در بازار بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(32)، صص.1-20. magiran.com/p2077183
Ali Ramezani , Oveis Bagheri, (2019). 'Test of effect the rational speculative bubbles and the political cycle based based on the theory of constraint on the rate of return in selected companies of the Tehran Capital Market', Journal of Investment Knowledge, 8(32), pp.1-20. magiran.com/p2077183
علی رمضانی؛ اویس باقری. "آزمون تاثیر حباب های قیمتی سفته بازی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب در بازار بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8 ،32 ، 1398، 1-20. magiran.com/p2077183
Ali Ramezani ; Oveis Bagheri. "Test of effect the rational speculative bubbles and the political cycle based based on the theory of constraint on the rate of return in selected companies of the Tehran Capital Market", Journal of Investment Knowledge, 8, 32, 2019, 1-20. magiran.com/p2077183
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال