ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد حامدی نیا، مهدی رضایتی، (1398). ارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(32)، 87-108. magiran.com/p2077188
Hamed Hamedinia , Mahdi Rezyati, (2019). Installment Option Valuation by Least Squares with Checking the Solution Convergence, Journal of Investment Knowledge, 8(32), 87-108. magiran.com/p2077188
حامد حامدی نیا، مهدی رضایتی، ارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1398؛ 8(32): 87-108. magiran.com/p2077188
Hamed Hamedinia , Mahdi Rezyati, Installment Option Valuation by Least Squares with Checking the Solution Convergence, Journal of Investment Knowledge, 2019; 8(32): 87-108. magiran.com/p2077188
حامد حامدی نیا، مهدی رضایتی، "ارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 8، شماره 32 (1398): 87-108. magiran.com/p2077188
Hamed Hamedinia , Mahdi Rezyati, "Installment Option Valuation by Least Squares with Checking the Solution Convergence", Journal of Investment Knowledge 8, no.32 (2019): 87-108. magiran.com/p2077188
حامد حامدی نیا، مهدی رضایتی، (1398). 'ارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(32)، صص.87-108. magiran.com/p2077188
Hamed Hamedinia , Mahdi Rezyati, (2019). 'Installment Option Valuation by Least Squares with Checking the Solution Convergence', Journal of Investment Knowledge, 8(32), pp.87-108. magiran.com/p2077188
حامد حامدی نیا؛ مهدی رضایتی. "ارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8 ،32 ، 1398، 87-108. magiran.com/p2077188
Hamed Hamedinia ; Mahdi Rezyati. "Installment Option Valuation by Least Squares with Checking the Solution Convergence", Journal of Investment Knowledge, 8, 32, 2019, 87-108. magiran.com/p2077188
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال