ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حسن ابراهیمی سروعلیا، امین صابونچی، (1398). نقش عوامل جمعیت شناختی در تبیین تحمل ریسک سرمایه گذاران حقیقی و رفتار ریسک پذیری آنان، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(32)، 217-234. magiran.com/p2077194
Mohammad Hassan Ebrahimi Sarv Oliya , Amin Sabunchi, (2019). The Demographical Factors Role in Explanation of Retail Investors’ Financial Risk-Tolerance and Their Risk-Taking Behavior, Journal of Investment Knowledge, 8(32), 217-234. magiran.com/p2077194
محمد حسن ابراهیمی سروعلیا، امین صابونچی، نقش عوامل جمعیت شناختی در تبیین تحمل ریسک سرمایه گذاران حقیقی و رفتار ریسک پذیری آنان. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1398؛ 8(32): 217-234. magiran.com/p2077194
Mohammad Hassan Ebrahimi Sarv Oliya , Amin Sabunchi, The Demographical Factors Role in Explanation of Retail Investors’ Financial Risk-Tolerance and Their Risk-Taking Behavior, Journal of Investment Knowledge, 2019; 8(32): 217-234. magiran.com/p2077194
محمد حسن ابراهیمی سروعلیا، امین صابونچی، "نقش عوامل جمعیت شناختی در تبیین تحمل ریسک سرمایه گذاران حقیقی و رفتار ریسک پذیری آنان"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 8، شماره 32 (1398): 217-234. magiran.com/p2077194
Mohammad Hassan Ebrahimi Sarv Oliya , Amin Sabunchi, "The Demographical Factors Role in Explanation of Retail Investors’ Financial Risk-Tolerance and Their Risk-Taking Behavior", Journal of Investment Knowledge 8, no.32 (2019): 217-234. magiran.com/p2077194
محمد حسن ابراهیمی سروعلیا، امین صابونچی، (1398). 'نقش عوامل جمعیت شناختی در تبیین تحمل ریسک سرمایه گذاران حقیقی و رفتار ریسک پذیری آنان'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(32)، صص.217-234. magiran.com/p2077194
Mohammad Hassan Ebrahimi Sarv Oliya , Amin Sabunchi, (2019). 'The Demographical Factors Role in Explanation of Retail Investors’ Financial Risk-Tolerance and Their Risk-Taking Behavior', Journal of Investment Knowledge, 8(32), pp.217-234. magiran.com/p2077194
محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ امین صابونچی. "نقش عوامل جمعیت شناختی در تبیین تحمل ریسک سرمایه گذاران حقیقی و رفتار ریسک پذیری آنان". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8 ،32 ، 1398، 217-234. magiran.com/p2077194
Mohammad Hassan Ebrahimi Sarv Oliya ; Amin Sabunchi. "The Demographical Factors Role in Explanation of Retail Investors’ Financial Risk-Tolerance and Their Risk-Taking Behavior", Journal of Investment Knowledge, 8, 32, 2019, 217-234. magiran.com/p2077194
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال