ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صیاد ایرانی هریس، مجید ولی شریعت پناهی، بیژن رحمانی، (1398). تحلیل چالشها، راهکارها و ارائه مدل مطلوب جذب گردشگران خارجی (مورد مطالعه: شهر تبریز)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8(31)، 73-88. magiran.com/p2077495
Sayyad Irani Heris, Majid Vali Shariat Panahi , Bixhan Rahmani, (2019). Analysis of Challenges, Solutions and Presentation of Desirable Model of Foreign Tourist Attraction (Case Study: Tabriz City), Journal of Geography and Environmental Studies, 8(31), 73-88. magiran.com/p2077495
صیاد ایرانی هریس، مجید ولی شریعت پناهی، بیژن رحمانی، تحلیل چالشها، راهکارها و ارائه مدل مطلوب جذب گردشگران خارجی (مورد مطالعه: شهر تبریز). فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 1398؛ 8(31): 73-88. magiran.com/p2077495
Sayyad Irani Heris, Majid Vali Shariat Panahi , Bixhan Rahmani, Analysis of Challenges, Solutions and Presentation of Desirable Model of Foreign Tourist Attraction (Case Study: Tabriz City), Journal of Geography and Environmental Studies, 2019; 8(31): 73-88. magiran.com/p2077495
صیاد ایرانی هریس، مجید ولی شریعت پناهی، بیژن رحمانی، "تحلیل چالشها، راهکارها و ارائه مدل مطلوب جذب گردشگران خارجی (مورد مطالعه: شهر تبریز)"، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 8، شماره 31 (1398): 73-88. magiran.com/p2077495
Sayyad Irani Heris, Majid Vali Shariat Panahi , Bixhan Rahmani, "Analysis of Challenges, Solutions and Presentation of Desirable Model of Foreign Tourist Attraction (Case Study: Tabriz City)", Journal of Geography and Environmental Studies 8, no.31 (2019): 73-88. magiran.com/p2077495
صیاد ایرانی هریس، مجید ولی شریعت پناهی، بیژن رحمانی، (1398). 'تحلیل چالشها، راهکارها و ارائه مدل مطلوب جذب گردشگران خارجی (مورد مطالعه: شهر تبریز)'، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8(31)، صص.73-88. magiran.com/p2077495
Sayyad Irani Heris, Majid Vali Shariat Panahi , Bixhan Rahmani, (2019). 'Analysis of Challenges, Solutions and Presentation of Desirable Model of Foreign Tourist Attraction (Case Study: Tabriz City)', Journal of Geography and Environmental Studies, 8(31), pp.73-88. magiran.com/p2077495
صیاد ایرانی هریس؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ بیژن رحمانی. "تحلیل چالشها، راهکارها و ارائه مدل مطلوب جذب گردشگران خارجی (مورد مطالعه: شهر تبریز)". فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8 ،31 ، 1398، 73-88. magiran.com/p2077495
Sayyad Irani Heris; Majid Vali Shariat Panahi ; Bixhan Rahmani. "Analysis of Challenges, Solutions and Presentation of Desirable Model of Foreign Tourist Attraction (Case Study: Tabriz City)", Journal of Geography and Environmental Studies, 8, 31, 2019, 73-88. magiran.com/p2077495
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال